Najszybszy wzrost wartości złotego?
 Oceń wpis
   

W dniu 30 maja 2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza zmiany w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) polegające na wprowadzeniu regulacji wskazującej, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. A dotychczas limit ten wynosi zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  15 000 euro. Przelicznik 1 do 1 :)

 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegające na wprowadzeniu regulacji wskazujących, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego !

Czyli co , jak zapłacisz gotówką to nie poniosłeś kosztu? Nie jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu? ( art 22 ust 1 updof) ?

 

Zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Komentarze (0)
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
 Oceń wpis
   

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja KODESU PRACY zmieniająca zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Przepisy przejściowe określają, że umowy, w których nie dopuszczono możliwości wypowiedzenia, zawarte przed 22 lutego 2016 r. i trwające w tym dniu, będą podlegały obecnym regulacjom. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych na ponad 6 miesięcy lub w których przewidziano wypowiedzenie. Ponadto do umów terminowych, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, będą stosowane nowe przepisy, ograniczające okres zatrudnienia do 33 miesięcy i do 3 umów naczas określony. Nowelizacja ta , która wejdzie w życie od 22 lutego 2016 r., uzależni okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wyniesie: ● 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, ● 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ● 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 ustawy – Kodeks pracy po nowelizacji). Obecnie wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony zależne jest od łącznego spełnienia 2 przesłanek: ● umowa powinna być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ● strony powinny przewidzieć w umowie możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Część zawieranych na podstawie dotychczasowych przepisów umów na czas określony posiada klauzulę umożliwiającą ich wypowiedzenie.

Jak myślicie , dobre rozwiązanie?

Komentarze (1)
ważne dla gmin
 Oceń wpis
   

Samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT -

przełomowy wyrok TSUE.  Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Tak orzekł 29 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w tej sprawie (oznaczonej przed Trybunałem sygnaturą C-276/14). W Wyroku tym TSUE potwierdził prawidłowość stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanej na wstępie uchwale. Sędziowie z Luksemburga orzekli, że samorządowe jednostki budżetowe (np. szkoły, ośrodki pomocy społecznej) nie są podatnikami VAT.

I teraz można robić korekty 5 lat do tyłu!!

Komentarze (0)
masz emeryturę ? przeczytaj
 Oceń wpis
   

 

 

 

Z noweli ustawy o emeryturach i rentach, podpisanej w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wynika, że przy obliczaniu wysokości emerytur będzie można stosować tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczona osoba osiągnęła wiek emerytalny .

 

W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., pobierających wcześniejsze emerytury, wprowadzona zostanie możliwość obliczania wysokości świadczenia z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z nowymi zasadami. Ale uwaga: równocześnie jednak podstawa obliczenia byłaby pomniejszona o kwotę pobranych wcześniej emerytur.

Kto może skorzystać na zmianach ? A no te osoby , wobec których zastosowano ograniczenie podstawy wymiaru emerytury do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia i którym przed 1 stycznia 1999 r. odprowadzano składki od całego wynagrodzenia (przekraczającego 250 proc. przeciętnej płacy), które były aktywne zawodowo po uzyskaniu prawa do świadczeń. Bowiem w takich sytuacjach możliwe będzie ponowne przeliczenie emerytury.

Nowe regulacje przewidują też, że przy ustalaniu kapitału początkowego możliwe będzie zaliczenie całego okresu nauki w szkole wyższej względem ubezpieczonych, wobec których wcześniej stosowano ograniczenie okresu nieskładkowego do wymiaru 1/3 okresu składkowego.

Watą uwagi jest zmiana, na podstawie której , przy ustalaniu kapitału początkowego jako okres składkowy traktowany ma być okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących i opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych i okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem.

 

Uwaga: Przyjęto, że wysokość emerytury przysługującej w dniu wejścia w życie ustawy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej. Prawo do emerytury w nowej wysokości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej ponowne ustalenie, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

 

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent podpisał ustawę 13 kwietnia br.

Nowela wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Emeryci, zasypujmy ZUS wnioskami o ponowne naliczenie emerytury , może starczy na wakacje pod palmami?

Komentarze (0)
korzystne zmiany w prawie
 Oceń wpis
   

 

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. w życie wejdzie IV ustawa deregulacyjna.

Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.

i.

Zgodnie z ustawą deregulacyjną, zmieniony zostanie art. 229 Kodeksu pracy. Wstępnym badaniom nie będą podlegać osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy (na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy) w czasie 30 dni od rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Rozwiązanie to dotyczyć będzie również sytuacji, kiedy pracownik zostaje przyjęty do pracy u innego pracodawcy – także wtedy obowiązywać ma termin 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeśli pracownik rozpocznie pracę w innej firmie, to powinien przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach. Pracodawca z kolei powinien stwierdzić wówczas, czy warunki te występują na danym stanowisku pracy. Nowe zasady nie będą obowiązywać w przypadku prac szczególnie

Zmiany wprowadza ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).


 

I nareszcie coś rozsądnego:) Bowiem zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników będą korzystne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Osoby zmieniające pracę nie będą musiały robić nowych badań lekarskich, jeśli już te posiadane będą nadal aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim a pracodawcy zaoszczędzi się niepotrzebnego kosztu .

Nie zmieniają się zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników

Komentarze (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]