i kto za to zapłaci?
 Oceń wpis
   W Dz. U. Nr  238 z 17 grudnia 2010 r., pod poz.1578, opublikowano ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadziła m.in. wyższe stawki VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., tj. 23%, 8% i 5% .
W dniu, w którym wchodzą w życie przepisy zmieniające stawkę VAT, podmiot dokonujący sprzedaży musi  bezwzględnie stosować nową stawkę VAT a więc , jeśli podatnik dokona sprzedaży usług po 1 stycznia 2011 r. będzie musiał ją opodatkować według nowej stawki VAT, czyli 23%.
W przypadku, gdy sprzedaż  usługi jest wykonaniem umowy zawartej w bieżącym roku, w której kontrahenci określili cenę sprzedaży brutto  sprzedawca powinien pokryć różnicę w podatku Vat ze swojej marży. Dlatego przy podpisywaniu umów   najbezpieczniej jest określić cenę sprzedaży netto albo dokonać odpowiedniego zastrzeżenia na wypadek zmiany stawki VAT. Jeżeli takiego zastrzeżenia w umowie zabraknie, a umowa określa wartość brutto, to wykonawca usługi poniesie finansowe skutki podwyższonej stawki VAT. Podwyższenie stawek VAT nie uzasadnia - bez zmiany umowy - obowiązku zapłaty  kwoty  powiększonej o podatek VAT według nowej , podwyższonej stawki. Zatem aby żądać zwiększonej kwoty należności należałoby wcześniej zmienić umowę
Jeżeli zatem  kontrahent - wiedząc, że powodem zmiany ceny jest zmiana wysokości stawki VAT na towar czy usługę - zgadza się ze zmienioną kwotą należności i ewentualnym aneksem do umowy
wówczas  radzę  ustalić aneksem cenę netto  usługi .
 

Komentarze (1)
I znowu zaminy w prawie podatkowym
 Oceń wpis
   

Największe zmiany w zakresie podatku Vat , oprócz stawek podatkowych ,dotyczące  zwolnień podatkowych dotyczyć będą usług w zakresie ochrony zdrowia. Dotychczas wszystkie usługi, mieszcząc się w grupowaniu PKWiU dotyczącym usług ochrony zdrowia (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), były zwolnione od podatku. W nowym stanie prawnym zasadniczo od podatku zwolnione będą tylko te czynności (wykonywane przez uprawnione podmioty), które służyć będą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czyli istotny będzie cel wykonywanych świadczeń- ze zwolnienia będą  korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy).
Zmiany również  dotkną również usług w zakresie edukacji. Obecnie wszelkie usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku. Od nowego roku zwolnione od podatku mają być:
1) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez podmioty inne niż wymienione w pkt 26 i 27 art. 43 ust. 1 u.p.t.u.;
4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c) finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.
Wypadną   ze zwolnienia  część szkoleń i  szkół nauki jazdy.

Inny będzie także zakres zwolnień dotyczący usług finansowych i ubezpieczeniowych.W nowym stanie prawnym ustawodawca wskazywać będzie  jakie czynności w tym zakresie będą zwolnione od podatku.
Pewne zmiany dotkną również innych czynności zwolnionych od podatku, w tym m.in. usług związanych z kulturą, sportem i rozrywką, usług organizacji członkowskich i wielu innych.
 

Komentarze (0)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]