Za listopad zaliczka jak za każdy inny miesiąc
 Oceń wpis
   

 


 

Od bieżącego roku podatnicy opłacający  zaliczki na  podatek dochodowy zarówno w systemie miesięcznym, jak i kwartalnym nie są już zobowiązani do opłacania ich  w podwójnej wysokości .

Zaliczka za miesiąc grudzień płatna jest  bowiem do 20 stycznia następnego roku podatkowego.  Jej wysokość oblicza się na podstawie rzeczywistych wyników osiągniętych przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Jednakże z  dokonywania wpłaty ostatniej zaliczki są zwolnieni ci przedsiębiorcy, którzy przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego), dokonają rocznego rozliczenia podatku i złożą  PIT roczny oraz  przed upływem tego terminu zapłacą wynikający z tego zeznania podatek.

Tak więc nie trzeba już "na siłę" tworzyć w listopadzie kosztów.

Komentarze (7)
Co nowego w Vat na 2013 rok ?
 Oceń wpis
   

 

 

Projekt zmieniający ustawę o podatku Vat na 2013 rok zakłada zniesienie m.in. obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. To już właściwie i obecnie funkcjonuje – jest to tzw ulga za złe długi . Zmieni się w zasadzie termin oczekiwania na zapłatę ze 180 dni na 150 dni . Po tym terminie podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego .

Nowe przepisy mają również graniczyć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. Tak więc dłużnik będzie musiał zrobić nie tylko korektę Vat-u ale również kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

Zdaniem ministerstwa zmiany te poprawią płynność finansową przedsiębiorstw i zwiększą dyscyplinę płatniczą między kontrahentami .

Komentarze (3)
Co nowego w Vacie w 2013 roku ?
 Oceń wpis
   

 Zmiany i tu nas nie ominą  . Jest ich trochę , zacznę od  momentu powstania obowiązku podatkowego .Zmianie  w 2013 roku ma ulec zasada, która na dzień dzisiejszy  określa  moment powstania obowiązku podatkowego Obecnie obowiązujący art 19 ustawy o Vat   stanowi, że obowiązek podatkowy  , co do zasady, powstaje  w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży .
W przypadku ,gdy  np: podatnik sprzeda usługę 30 maja2012  może obecnie  zdecydować czy wystawić fakturę od razu i zapłacić podatek w deklaracji za maj , czy opóźnić obowiązek w Vat i  przesunąć uiszczenie podatku nawet do lipca .
Przepis ten ma zostać uchylony a w to miejsce  ma być wprowadzona generalna zasada ( art. 19a ust. 1), zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tą zmianą  Ministerstwo chce  ukrócić przesuwanie obowiązku podatkowego i proponuje, by podatek był płacony po tym miesiącu, w którym doszło do transakcji.  A zatem data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem.
Usługi, częściowe, dla których  są ustalane  następujące po sobie terminy płatności , uznawać się będzie za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego ,  aż  do momentu zakończenia całej usługi . Wynika to  z treści proponowanego  art. 19a ust. 3, który będzie miał zastosowanie  również  do dostawy towarów, z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umów  dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze zawartych na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa określa, że po spłacie wartości przedmiotu  prawo własności zostanie przeniesione.
Art. 19 ust. 5 pkt 1 dotyczyć będzie  m.in. dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi czy świadczenia na zlecenie sądów usług związanych z postępowaniem sądowym. Obowiązek podatkowy w tych przypadkach będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym otrzymano całość lub cześć zapłaty z tytułu tych czynności.
Tak więc według nowego uregulowania obowiązek podatkowy (na zasadach ogólnych) ,   powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana usługa , a faktury będzie można wystawiać do 7-go  dnia po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę . Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta raz,  za cały  miesiąc,  jedną zbiorczą fakturą.
Przykład:
Wykonano usługę  w dniu 5 maja 2012 r  i   fakturę  można  będzie wystawić  najpóźniej do dnia 7 czerwca ale obowiązek podatkowy dla tej  usługi  powstanie w dniu 31 maja .2012 r

Z kolei mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, będą płacić podatek na koniec miesiąca, w którym otrzymali całą lub część zapłaty za wykonaną usługę .Obecnie mały  przedsiębiorca po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi,  pomimo nie otrzymania zapłaty, musi  rozliczyć się z podatku.Po wprowadzeniu nowelizacji podatnik  zapłaci Vat dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę.

Przykład:
Zapłatę za usługę wykonaną w dniu 5 maja otrzymano  w dniu 15 czerwca 2012  a więc obowiązek podatkowy powstanie na nowych zasadach w dniu  30 czerwca 2012

Ta zmiana niewątpliwie znajdzie uznanie wśród małych przedsiębiorców , bo obecnie firma musi zapłacić podatek, nawet jeśli jeszcze nie otrzymała zapłaty.

Natomiast w przypadku świadczenia usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłynąłby termin płatności lub rozliczeń, uznawałoby się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia tych świadczeń.
Opisane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
 

Komentarze (4)
Jesteś twórcą? przeczytaj
 Oceń wpis
   


W swojej praktyce zawodowej co roku muszę borykać się z analizą zmian w przepisach podatkowych , bo jak tłumaczy ministerstwo zmiany potrzebne są aby uprościć system podatkowy w Polsce . A  przecież chodzi tu jedynie o zapewnienie kasy dla budżetu i o nic więcej .Bo wcale nie jest prościej .Tak też będzie się działo w 2013 roku .

Pierwsza z zapowiadanych zmian dotknie głównie artystów i twórców.

W projekcie nowelizacji  na 2013 r  zaproponowano  wprowadzenie ograniczonego rocznego limitu w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli  do kwoty  42 764 zł.
Powyższy  limit będzie dotyczyć dochodów osiąganych ze wszystkich umów  w trakcie  roku ,  do których mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów uzyskanych  zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów np. zleceń czy  o dzieło. Tyle będzie można odliczyć  a więc  wyższe koszty nie znajdą zastosowania do dochodów (po zmniejszeniu ich o składki na ubezpieczenie społeczne) przekraczających 85 528 zł .
 Jeśli podatnik przekroczy ten próg, koszty uzyskania przychodu od przekroczonego progu  dochodu powinny zostać rozliczone według stawki 20-proc.
Nadal jednak  będzie obowiązywała zasada, że jeżeli artysta lub twórca udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych, to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie.
I co, tak  będzie prościej i bardziej czytelnie dla podatnika ? .Chyba nie.
 

Komentarze (4)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]