korzystne zmiany w prawie
 Oceń wpis
   

 

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. w życie wejdzie IV ustawa deregulacyjna.

Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.

i.

Zgodnie z ustawą deregulacyjną, zmieniony zostanie art. 229 Kodeksu pracy. Wstępnym badaniom nie będą podlegać osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy (na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy) w czasie 30 dni od rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Rozwiązanie to dotyczyć będzie również sytuacji, kiedy pracownik zostaje przyjęty do pracy u innego pracodawcy – także wtedy obowiązywać ma termin 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Jeśli pracownik rozpocznie pracę w innej firmie, to powinien przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach. Pracodawca z kolei powinien stwierdzić wówczas, czy warunki te występują na danym stanowisku pracy. Nowe zasady nie będą obowiązywać w przypadku prac szczególnie

Zmiany wprowadza ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).


 

I nareszcie coś rozsądnego:) Bowiem zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników będą korzystne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Osoby zmieniające pracę nie będą musiały robić nowych badań lekarskich, jeśli już te posiadane będą nadal aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim a pracodawcy zaoszczędzi się niepotrzebnego kosztu .

Nie zmieniają się zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników

Komentarze (1)
Odkrycie NIK-u
 Oceń wpis
   

 Urzędy skarbowe nie traktują podatników równo.Chyba każdy o tym wie , a szczególnie ci co mają do czynienia z urzędami na co dzień . No cóż, ale żeby to stwierdzić potrzebna była aż kontrola NIK.


 

Jak czytamy na stronie www.nik.gov.pl, stan z dnia 9 września 2014 r. ... niejednokrotnie dochodziło do nierównego traktowania podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji faktyczno-prawnej, urzędy pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Część urzędów skarbowych podejmowała weryfikację deklaracji podatkowych i aktów notarialnych w ostatniej chwili, czyli w roku przedawnienia zobowiązania. W konsekwencji podatnicy musieli nieraz płacić dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby skarbówka podjęła działania we wcześniejszym terminie.

Kontrola NIK wykazała, że urzędy skarbowe:

  • - podejmowały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 rok), co skutkowało istotnym wzrostem przypisanych podatnikowi odsetek za zwłokę. Zdarzało się, że naliczano nawet dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby czynności te podjęto we wcześniejszym terminie. Działo się tak głównie w dużych urzędach skarbowych, w których złożono większość deklaracji związanych ze sprzedażą nieruchomości. NIK ustaliła, że ponad połowa skontrolowanych urzędów skarbowych podejmowała czynności sprawdzające dopiero w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego i stanowiły one od 33 do 56 proc. ogółu czynności. W efekcie z powodu opóźnień budżet państwa stracił 462 tys. zł. Zdaniem NIK konieczne jest zorganizowanie pracy w urzędach skarbowych w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację rozliczeń podatników i przekazywanie informacji między urzędami, a także ograniczenie do minimum spraw rozpatrywanych w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  • - nierówno traktowały podatników znajdujących się w tej samej sytuacji faktyczno-prawnej. Zmiany wykładni przepisów prawa powodowały, że ocena stanu faktycznego i prawnego dokonywana przez urząd skarbowy była zależna od czasu podjęcia weryfikacji. Tym samym część podatników została opodatkowana, a kolejni znajdujący się w takiej samej sytuacji już nie. Ponadto urzędy skarbowe nie informowały o zmianie stosowanej wykładni, pozostawiając kwestie ewentualnych korekt rozliczenia samemu podatnikowi;
  • - pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Cztery ze skontrolowanych urzędów skarbowych prowadziły czynności sprawdzające i postępowania podatkowe dotyczące zobowiązań, dla których upłynął 5-letni termin przedawnienia. Wynikało to z faktu, że opierały się na niewłaściwej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie stwierdzono zaniżenie podatku o łącznej kwocie 466 tys. zł. Podatnicy częściowo uiścili stwierdzone uszczuplenia;
  • - skupiały się wyłącznie na przypadkach, gdy analizy wstępne wskazywały na uszczuplenie należności budżetowych. Z reguły nie prowadzono czynności sprawdzających z udziałem podatników, którzy prawdopodobnie zawyżyli zadeklarowany podatek;
  • nie dokonywały samodzielnej korekty drobnych błędów i pomyłek rachunkowych w zeznaniach podatkowych. Zamiast tego wzywano podatnika do skorygowania zeznania, choć od 2005 r. funkcjonują rozwiązania, które ograniczają konieczność osobistych kontaktów podatnika z urzędem skarbowym.

 

Ale przecież takie działanie urzędom umożliwiają przepisy podatkowe m.inn. ordynacji podatkowej . Prawo podatkowe jest tak formułowane, że potrzeba tysiące interpretacji. A miało być przyjazne podatnikom . Ponadto wystarczy ostatniego dnia przed upływem terminu przedawnienia wysłać zwykłe wezwanie do podatnika czyli wszcząć postępowanie podatkowe aby przerwać bieg terminu . I z tego urzędy skrupulatnie korzystają - zamiast 5 lat sprawa ciągnie się 10, ale cóż , my podatnicy mamy czas i pieniądze..... .

Komentarze (1)
Zatrudniasz na umowy zlecenia- przeczytaj
 Oceń wpis
   

 

Nowelizacja przepisów przygotowana przez resort pracy zakłada ozusowanie umów „śmieciowych :” Projekt zakłada ozusowanie zleceń, a także obowiązek odprowadzania składek za osoby zasiadające w radach nadzorczych ,
Zgodnie z tym projektem pracodawca będzie sumował umowy-zlecenia zawierane z pracownikiem. Do momentu osiągnięcia kwoty odpowiadającej płacy minimalnej, która w tym roku wynosi 1600 zł, a w przyszłym ma wzrosnąć do 1680 zł, od takich kontraktów trzeba będzie odprowadzać składki emerytalno-rentowe.

Ważne zmiany dotyczą też członków rad nadzorczych zatrudnionych na umowy-zlecenie. Obecnie są oni zobowiązani do opłacania jedynie składek zdrowotnych. Po wejściu w życie nowelizacji od ich kontraktów potrącane byłyby również pieniądze na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może wejść w życie już od początku nowego roku.

W efekcie zmian wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 660 mln zł, a wpływy z PIT spadną o 30 mln zł - ale co tam , ZUS wybuduje za to następny budynek a emerytury nadal będą głodowe .

Komentarze (6)
Koniec zwrotu za materiały
 Oceń wpis
   

Rada Ministrów w dniu 14 maja br. przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Przygotowane regulacje przewidują pomoc państwa w nabyciu pierwszego, samodzielnego mieszkania przez małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia.
Niestety nic za darmo -projekt ten  zakłada bowiem  kontynuację systemu zwrotu części VAT tylko do końca 2013 r. i jego zamknięcie po tej dacie, z zachowaniem praw nabytych. Oznacza to, że osoby, które do końca 2013 r. poniosą udokumentowane fakturami wydatki umożliwiające występowanie o zwrot, uzyskiwałyby go z zachowaniem dotychczasowych zasad. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zastosowanie tych zasad pozwoli z jednej strony na uzyskanie tym osobom zwrotu, a z drugiej strony - poprzez utrzymanie limitów kwoty zwrotu i częstotliwości występowania o zwrot - złagodzi skutki dla budżetu państwa związane z wygaszaniem omawianego systemu. W związku z tym wydatki z tytułu funkcjonowania systemu realnie będą ponoszone jeszcze do końca 2018 roku, chociaż z roku na rok powinny być coraz niższe.

Komentarze (4)
Koniec częściowego zwrotu podatku Vat
 Oceń wpis
   


Jeśli budujesz lub remontujesz dom czy mieszkanie radzę się pospieszyć z zakupem materiałów bowiem od 2014 roku ministerstwo zamierza zlikwidować przywilej częściowego zwrotu podatku Vat
A więc Ci , którzy chcą ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane, będą mogli złożyć wniosek tylko do końca 2013 r. Planowana zmiana wynika z projektu założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (program MdM), który został skierowany przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych (ZD22). Projekt przewiduje m.in. uchylenie ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).
Przy dużych wydatkach można wyciągnąć naprawdę niezłe pieniądze ze skarbówki .

Komentarze (2)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]