Znamy projekt podwyżek składki wypadkowej
 Oceń wpis
   

 znane są już propozycje zmiany dotyczące  podwyżki składki wypadkowej .

Dla pracodawców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników składka za kwiecień, płacona w maju, wzrośnie - według projektu rozporządzenia - do 40,83 zł. Tyle bowiem wynosiłaby składka obliczana według nowej stopy - 1,93 proc. podstawy wymiaru.

Dla przedsiębiorców korzystających z ulgi w ZUS, zmiana stopy procentowej z 1,67 proc. do 1,93 proc. oznaczałaby wzrost składki z 7,52 zł do 8,69 zł, licząc przy obowiązującej w 2012 r. podstawie wymiaru składek 450 zł.

Oprócz tego, w stosunku do dotychczasowej składki wzrośnie stopa procentowa dla 14 grup działalności. Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki ustala (za 3 ostatnie lata kalendarzowe, na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe) Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Dla 28 grup kategoria ryzyka, a tym samym i stopa procentowa składki wypadkowej, ma zmaleć. Bez zmian pozostałaby kategoria ryzyka i stopa procentowa dla 22 grup działalności.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi jak dotychczas 0,67 proc. (działalność finansowa, ubezpieczeniowa, administracyjna i turystyczna), natomiast najwyższa wynosi 3,86 proc. zamiast 3,33 proc (działalność związana z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego).

Komentarze (1)
Kupiłeś wcześniej węgiel? To płać akcyzę .
 Oceń wpis
   

 

Wiceminister finansów poinformował przedsiębiorców, którzy zużywają w swoich firmach zapasy węgla zakupione przed  2 stycznia 2012, że  muszą zapłacić akcyzę .Powołuje się na prawo unijne .

Jak tłumaczy wiceminister to nie sam fakt posiadania węgla powoduje obowiązek zapłaty akcyzy a jego zużycie .To oznacza, że gdy podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, zużyje po 1 stycznia br. na cele opałowe, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapasy węgla kupione przed 2 stycznia br., to musi zapłacić z tego powodu akcyzę . Jak Obowiązek podatkowy ma w tym przypadku powstawać systematycznie w miarę zużywania tych wyrobów węglowych a podatnik  będzie obowiązany składać deklaracje podatkowe w akcyzie i dokonywać jej rozliczenia od zużytych wyrobów węglowych.

Obowiązek zapłaty akcyzy nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw domowych zużywających zapasy węgla kupione przed 2 stycznia br., bo jedne i drugie są zwolnione z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

 A więc jeśli byłeś zapobiegliwy i kupiłeś zapas węgla to teraz dopłacisz .

Komentarze (1)
co nowego w PIT ?
 Oceń wpis
   

 

No cóż nowy rok nowe przepisy – jak zwykle .

 

Do końca kwietnia musimy łożyć PIT- y rozliczeniowe a wić warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2010 o zmianie ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

Już w rozliczeniu za 2010 r można złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. .Wniosek będzie mógł złożyć jeden z małżonków (dotychczas wymagana była zgoda obojga małżonków). Złożenie takiego wniosku przez jednego z małżonków traktowane będzie na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego małżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Drugą ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją, jest doprecyzowanie pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osobą taką jest rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. To jest doprecyzownie na które czekało wiele osób samotnie wychowujące dzieci .Konieczne jest tylko , aby osoba ta faktycznie samotnie wychowywała dzieci.

Komentarze (1)
kontrola skarbowa- proszę przygotować dokumenty
 Oceń wpis
   

1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 76 z 7 maja 2010r., poz. 492). podatnicy niczego już nie ukryją przed okiem „Wielkiego Fiskusa”.


 

Najbardziej rewolucyjne zmiany czekają nas w obszarze e-commerce bowiem organy kontroli skarbowej uzyskały uprawnienia do występowania wobec różnych instytucji z żądaniem ujawnienia danych identyfikujących podmiot podejrzany o prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej w sieci. Jak już zdobędą takie dane to mogą zwrócić się do banku o ujawnienie danych posiadacza rachunku i dostaną informacje o liczbie, obrotach i stanach posiadanych przez niego rachunków bankowych

To jednak nadal nie jest koniec złych wiadomości dla nielegalnie handlujących w Internecie. Inspektorom kontroli skarbowej przyznano uprawnienie do pozyskiwania informacji od wydawców i redaktorów dzienników lub czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych, administratorów lub właścicieli stron internetowych, serwisów, serwerów oraz podmiotów świadczących usługi utrzymania domen i stron internetowych. Co więcej - żądanie takie może zostać skierowane również do dostawcy Internetu podmiotu zamieszczającego ogłoszenia lub reklamy, których treść wskazuje na prowadzenie handlu w sieci.
Zmiany w ustawie przewidują również możliwość występowania do kontrahentów kontrolowanego, także tych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale dokonujących nabycia towarów i usług w związku z realizacją swoich zadań np. fundacji lub zakładów opieki zdrowotnej. Czynności tzw. kontroli krzyżowej podejmowane wobec kontrahentów kontrolowanego podmiotu obejmą wyłącznie dokumenty związane z określoną transakcją w celu ustalenia ich prawidłowości i porównania z dokumentami kontr

A jak kontrolowany będzie miał coś przeciw to inspektor kontroli może wykorzystać przymus- pałką służbową w łeb.


 


 

 

Komentarze (0)
doradców podatkowych to nie dotyczy?
 Oceń wpis
   

Od 22 października 2009 r. wszystkie instytucje finansowe i kredytowe zostały objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Obowiązki te już istniały a teraz objęły jeszcze . nowe kategorie podmiotów, w tym  podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg.

 

Oznacza to, że podmioty usługowo zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych mają obecnie obowiązek rejestracji transakcji swoich klientów, jeżeli okoliczności wskazują na pochodzenie wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Mają też obowiązek niezwłocznego informowania o takich transakcjach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

W związku z tym, że podmioty zajmujące się usługowo prowadzeniem ksiąg są nową kategorią podmiotów obowiązanych, na podstawie przepisów przejściowych zostały one czasowo zwolnione z obowiązku rejestracji i przekazywania informacji do GIIF do czasu wydania stosownych przepisów wykonawczych


Wśród "instytucji obowiązanych" znajdują się również  banki, jak i podmioty, które w związku z umowami z klientami mają wiedzę na temat tych transakcji. Podmioty zajmujące się usługowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych należą do tej drugiej kategorii. Tego rodzaju instytucje mają obowiązek rejestracji transakcji swoich klientów, jeżeli okoliczności wskazują na pochodzenie wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Mowa o podmiotach  świadczących  usługi księgowe ale czy dotyczy to również doradców podatkowych ? Przecież doradcy podatkowi są zobowiązani do dochowania   tajemnicy  i tylko sądy mogą ich z tego obowiązku zwolnić. Czy komuś chodzi o zlikwidowanie biur rachunkowych? 

No cóż wzrośnie ranga doradców podatkowych .

Komentarze (1)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]