Spisujesz umowę na dożywocie? Uważaj
 Oceń wpis
   

 

 


 

Umowa o dożywocie zawierana jest przede wszystkim przez osoby starsze , które przenoszą własność nieruchomości na nabywcę zobowiązującego się zapewnić tym osobom dożywotnie utrzymanie. Jednakże zawarcie takiej umowy, pod względem podatkowym, może być niekorzystne dla obu stron.

Bowiem według organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych umowa o dożywocie ma charakter odpłatny (ekwiwalentny). Przykładowo takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 14 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1398/11 (orzeczenie prawomocne). Zdaniem tego Sądu w zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenia służące zaspokajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Ministerstwo Finansów swoje stanowisko w sprawie umów o dożywocie zawarło w piśmie z 13 października 2010 r., nr DD9/DD2/0683/59/KZU/10/608, które zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 6 z 2010 r. oraz odpowiedzi na interpelację podatkową nr 6846 (z 2012 r.). Wynika z nich, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie ma skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak odpłatne zbycie nieruchomości.

Również niekorzystne dla podatników stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2625/10 i z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1101/10 (orzeczenia prawomocne).

A więc  znanie umowy o dożywocie za umowę odpłatną oznacza, że zbycie nieruchomości na podstawie tej umowy należy rozpatrywać na gruncie art 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy podatkowej .

Co jeszcze nasz fiskus zinterpretuje na swoją korzyść? Pożyjemy, zobaczymy ...

Krystyna Dąbrowska biuro podatkowe Praktyk. s.c w lublinie

Komentarze (1)
Koszty dla twórców i artystów .
 Oceń wpis
   

 

Od początku 2013 r. weszły w życie zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej( np. prawa autorskie) . Ustawa o podatku od osób fizycznych przewiduje ograniczenie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej.

Jeszcze do końca 2012 r. osoby uzyskujące przychód tytułu praw własności intelektualnej miały prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń kwotowych. Jeżeli podatnik udowodnił, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów yły wyższe niż koszty wynikające z zastosowania normy 50%, mógł przyjąć koszty faktycznie poniesione

 

Od 2013 roku maksymalna kwota kosztów nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł (85.528 x ½). Wskazany przez ustawodawcę limit jest limitem rocznym i dotyczy wszystkich przychodów, do których w ciągu roku mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy są one uzyskiwane w ramach umów cywilnoprawnych, czy w ramach stosunku pracy. W przypadku uzyskiwania przychodów, od których naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne limit ten należy liczyć od przychodów pomniejszonych o zapłacone składki, gdy nie ma takiego obowiązku limit liczy się od całej kwoty przychodów. Wprowadzone od nowego roku ograniczenie nie zmieni nic u podatników, których przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, nie przekroczą w roku podatkowym pierwszego progu skali podatkowej.

Ale ustawodawca nie do końca jest taki złośliwy i utrzymał nadal prawo podatnika do stosowania faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w sytuacji,  gdy są one wyższe od kosztów ryczałtowych. Faktyczne koszty uzyskania przychodów podatnik będzie mógł stosować także wówczas gdy przekroczą one kwotę limitu, a więc kwotę 42.764 zł. Podobnie jak w latach poprzednich koszty faktycznie poniesione podatnik będzie mógł zastosować wyłącznie w rozliczeniu rocznym.

Komentarze (7)
PIT na 2013 - ustawa podpisana
 Oceń wpis
   

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców.
Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci . Odliczenie nadal przysługiwać będzie podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji.
Druga grupa zmian dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej.
W treści nowelizacji wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz ograniczeniu zakresu przedmiotowej preferencji, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne – 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.
Kwotowo ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodów. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Komentarze (7)
Jesteś twórcą? przeczytaj
 Oceń wpis
   


W swojej praktyce zawodowej co roku muszę borykać się z analizą zmian w przepisach podatkowych , bo jak tłumaczy ministerstwo zmiany potrzebne są aby uprościć system podatkowy w Polsce . A  przecież chodzi tu jedynie o zapewnienie kasy dla budżetu i o nic więcej .Bo wcale nie jest prościej .Tak też będzie się działo w 2013 roku .

Pierwsza z zapowiadanych zmian dotknie głównie artystów i twórców.

W projekcie nowelizacji  na 2013 r  zaproponowano  wprowadzenie ograniczonego rocznego limitu w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli  do kwoty  42 764 zł.
Powyższy  limit będzie dotyczyć dochodów osiąganych ze wszystkich umów  w trakcie  roku ,  do których mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów uzyskanych  zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów np. zleceń czy  o dzieło. Tyle będzie można odliczyć  a więc  wyższe koszty nie znajdą zastosowania do dochodów (po zmniejszeniu ich o składki na ubezpieczenie społeczne) przekraczających 85 528 zł .
 Jeśli podatnik przekroczy ten próg, koszty uzyskania przychodu od przekroczonego progu  dochodu powinny zostać rozliczone według stawki 20-proc.
Nadal jednak  będzie obowiązywała zasada, że jeżeli artysta lub twórca udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych, to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie.
I co, tak  będzie prościej i bardziej czytelnie dla podatnika ? .Chyba nie.
 

Komentarze (4)
masz badanie techniczne sprzed 31.12.2010?
 Oceń wpis
   
Jak oświadczyło Ministerstwo Finansów, jeśli mamy zaświadczenia wydane do 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów o tym ,że posiadamy samochód ciężarowy -odliczamy Vat .
 

Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym uchylono między innymi ust. 5 w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, regulujący do dnia 31 grudnia 2010 r. kwestię dokumentowania spełnienia przez niektóre pojazdy samochodowe ustawowych wymagań umożliwiających pełne odliczenie podatku VAT przy ich nabyciu oraz przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do ich napędu.

Pojawiły się głosy , że skoro przepis został uchylony to świadectwa te utraciły ważność

Jednakże zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, uchylenie powyższego przepisu nie oznacza jednak, iż zaświadczenia wydane na jego podstawie do dnia 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31 grudnia 2010 r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.

MF wskazuje jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami podatnicy nie mają już obowiązku dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań dla wyżej wskazanych pojazdów. Zaświadczenia te (podobnie jak i zaświadczenia wydane przed dniem 1 stycznia 2011 r.) podatnicy przechowują (wraz z innymi dokumentami związanymi z rozliczaniem podatku) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Komentarze (2)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]