Najszybszy wzrost wartości złotego?
 Oceń wpis
   

W dniu 30 maja 2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza zmiany w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) polegające na wprowadzeniu regulacji wskazującej, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. A dotychczas limit ten wynosi zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  15 000 euro. Przelicznik 1 do 1 :)

 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegające na wprowadzeniu regulacji wskazujących, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego !

Czyli co , jak zapłacisz gotówką to nie poniosłeś kosztu? Nie jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu? ( art 22 ust 1 updof) ?

 

Zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Komentarze (0)
Jeszcze w tym roku prezenty bez Vat-u
 Oceń wpis
   

Jeżeli chcesz przekazać kontrahentowi np : kalendarzyk wart więcej niż 10 zł z logo Twojej firmy to masz jeszcze okazję dać go w tym roku bez podatku Vat .
Od przyszłego roku - o ile nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie w kształcie przyjętym przez Sejm - bez naliczania podatku będzie można wręczać bardzo drobne upominki , których cena jednostkowa (wartość wytworzenia) określona w momencie przekazania nie przekracza 10 zł.Korzystanie zwolnienia wiąże się jednak z obowiązkami - przedsiębiorcy muszą bowiem prowadzić odpowiednią ewidencję i zliczać wartość prezentów przekazywanych każdej z obdarowanych osób.

Komentarze (12)
Co nowego w Vat na 2013 rok ?
 Oceń wpis
   

 

 

Projekt zmieniający ustawę o podatku Vat na 2013 rok zakłada zniesienie m.in. obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. To już właściwie i obecnie funkcjonuje – jest to tzw ulga za złe długi . Zmieni się w zasadzie termin oczekiwania na zapłatę ze 180 dni na 150 dni . Po tym terminie podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego .

Nowe przepisy mają również graniczyć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. Tak więc dłużnik będzie musiał zrobić nie tylko korektę Vat-u ale również kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

Zdaniem ministerstwa zmiany te poprawią płynność finansową przedsiębiorstw i zwiększą dyscyplinę płatniczą między kontrahentami .

Komentarze (3)
Co nowego w Vacie w 2013 roku ?
 Oceń wpis
   

 Zmiany i tu nas nie ominą  . Jest ich trochę , zacznę od  momentu powstania obowiązku podatkowego .Zmianie  w 2013 roku ma ulec zasada, która na dzień dzisiejszy  określa  moment powstania obowiązku podatkowego Obecnie obowiązujący art 19 ustawy o Vat   stanowi, że obowiązek podatkowy  , co do zasady, powstaje  w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży .
W przypadku ,gdy  np: podatnik sprzeda usługę 30 maja2012  może obecnie  zdecydować czy wystawić fakturę od razu i zapłacić podatek w deklaracji za maj , czy opóźnić obowiązek w Vat i  przesunąć uiszczenie podatku nawet do lipca .
Przepis ten ma zostać uchylony a w to miejsce  ma być wprowadzona generalna zasada ( art. 19a ust. 1), zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tą zmianą  Ministerstwo chce  ukrócić przesuwanie obowiązku podatkowego i proponuje, by podatek był płacony po tym miesiącu, w którym doszło do transakcji.  A zatem data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem.
Usługi, częściowe, dla których  są ustalane  następujące po sobie terminy płatności , uznawać się będzie za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego ,  aż  do momentu zakończenia całej usługi . Wynika to  z treści proponowanego  art. 19a ust. 3, który będzie miał zastosowanie  również  do dostawy towarów, z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umów  dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze zawartych na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa określa, że po spłacie wartości przedmiotu  prawo własności zostanie przeniesione.
Art. 19 ust. 5 pkt 1 dotyczyć będzie  m.in. dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi czy świadczenia na zlecenie sądów usług związanych z postępowaniem sądowym. Obowiązek podatkowy w tych przypadkach będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym otrzymano całość lub cześć zapłaty z tytułu tych czynności.
Tak więc według nowego uregulowania obowiązek podatkowy (na zasadach ogólnych) ,   powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana usługa , a faktury będzie można wystawiać do 7-go  dnia po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę . Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta raz,  za cały  miesiąc,  jedną zbiorczą fakturą.
Przykład:
Wykonano usługę  w dniu 5 maja 2012 r  i   fakturę  można  będzie wystawić  najpóźniej do dnia 7 czerwca ale obowiązek podatkowy dla tej  usługi  powstanie w dniu 31 maja .2012 r

Z kolei mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, będą płacić podatek na koniec miesiąca, w którym otrzymali całą lub część zapłaty za wykonaną usługę .Obecnie mały  przedsiębiorca po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi,  pomimo nie otrzymania zapłaty, musi  rozliczyć się z podatku.Po wprowadzeniu nowelizacji podatnik  zapłaci Vat dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę.

Przykład:
Zapłatę za usługę wykonaną w dniu 5 maja otrzymano  w dniu 15 czerwca 2012  a więc obowiązek podatkowy powstanie na nowych zasadach w dniu  30 czerwca 2012

Ta zmiana niewątpliwie znajdzie uznanie wśród małych przedsiębiorców , bo obecnie firma musi zapłacić podatek, nawet jeśli jeszcze nie otrzymała zapłaty.

Natomiast w przypadku świadczenia usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłynąłby termin płatności lub rozliczeń, uznawałoby się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia tych świadczeń.
Opisane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
 

Komentarze (4)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Oceń wpis
   

  

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą, co do zasady, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku.

Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz 1 stycznia 2012 r. mniej niż 20 pracowników to nie jesteś zobligowany do tworzenia regulaminu wynagradzania. Możesz zatem podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych. O tym fakcie musisz jednak powiadomić pracowników do końca stycznia 2012 r. w dowolny sposób przyjęty w firmie.

Nie musisz swojej decyzji konsultować ani z organizacją związkową ani też z przedstawicielem pracowników.

Dotrzymanie ustawowego terminu na powiadomienie pracowników o nieutworzeniu zfśs lub o niewypłacaniu świadczeń urlopowych  może bowiem narazić cię na kłopoty a to z uwagi na rozbieżne stanowiska urzędów i sądów w tym zakresie .

Zgodnie z poglądem urzędów , przekroczenie tego terminu nakłada na pracodawcę obowiązek naliczania odpisu na fundusz lub wypłacania świadczenia urlopowego, a w przeciwnym razie jest zagrożone karą grzywny w postępowaniu sądowym. Jednakże np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 marca 2007 r. (I OSK 814/06) zajął stanowisko, zgodnie z którym przekroczenie terminu przez pracodawcę nie spowoduje obowiązku naliczania odpisów na zfśs czy wypłaty świadczeń urlopowych, a opóźnienie jest zagrożone najwyżej grzywną. Jeszcze inaczej  wypowiedział się  Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2008 r. (XII Pa 442/07)  uznał bowiem, ł, że nawet nie grozi za to grzywna

I jak tu pracować  jeśli nawet w takiej zdawałoby się prostej interpretacji prawa nie ma zgodności?  Chore...


 

Komentarze (0)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]