ważne dla gmin
 Oceń wpis
   

Samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT -

przełomowy wyrok TSUE.  Podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Tak orzekł 29 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W dniu 29 września 2015 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w tej sprawie (oznaczonej przed Trybunałem sygnaturą C-276/14). W Wyroku tym TSUE potwierdził prawidłowość stanowiska zajętego przez Naczelny Sąd Administracyjny we wskazanej na wstępie uchwale. Sędziowie z Luksemburga orzekli, że samorządowe jednostki budżetowe (np. szkoły, ośrodki pomocy społecznej) nie są podatnikami VAT.

I teraz można robić korekty 5 lat do tyłu!!

Komentarze (0)
Donos na siebie:)
 Oceń wpis
   

 

Jeszcze nie do końca zapoznaliśmy się ze zmianami w ustawie o Vat obowiązującymi od stycznia 2014 a już szykują się kolejne zmiany .Odkąd pamiętam ministerstwo finansów ciągle miesza w sprawie Vat od samochodów – raz pozwala odliczać , raz wprowadza dziwne wzory , potem zakazuje teraz umożliwia....

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o Vat przewiduje teraz, że pełne odliczenie podatku od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie obowiązkiem składania organom podatkowym informacji o tych pojazdach. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji pojazdu, z uwzględnieniem takich informacji jak np.stan początkowy licznika na: dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, początek każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów itp.

W przypadku nie złożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało jedynie prawo do ograniczonego odliczenia VAT (50%). Dodatkowo organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę sankcje karną skarbową.

Czyli mamy dodatkowe obowiązki . Nie ważne zatem będzie to czy samochód jest środkiem trwałym czy nie – ewidencja przebiegu będzie obowiązkowa .

Zdaniem resortu finansów wprowadzenie sankcji jest uzasadnione specyfiką użytkowania pojazdów samochodowych, przy których bardzo trudne jest określenie zakresu ich wykorzystania do celów prywatnych. A to sprzyja uchylaniu się od płacenia VAT.

Fakt , że omawiane przepisy mogą jeszcze ulec zmianie, gdyż projekt (mimo przyspieszonego trybu legislacyjnego) jest nadal w fazie prac resortowych.

A miało być prościej :)

 

 

Komentarze (0)
Będziesz płacił Vat przy sprzedaży używanego towaru.
 Oceń wpis
   

 

Obecnie sprzedaż rzeczy używanych, korzysta ze zwolnienia ustawowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ale od stycznia 2014 przepis ten przestanie obowiązywać Art 42 ust 1 pkt 2 ustawy to przepis umożliwiający przedsiębiorcom uzyskanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży towarów użytkowanych minimum sześć miesięcy..Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu ich sprzedaży tylko wówczas, gdy towary te były wykorzystywane do celów działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

 

Pamiętaj ; zwolnienie podatkowe w przypadku sprzedaży rzeczy używanych będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Do końca roku 2013 zostało jeszcze trochę czasu. Przedsiębiorcy, którzy planują sprzedać towar używany, powinni rozważyć, czy nie lepiej będzie sfinalizować transakcję jeszcze pod działaniem starych przepisów.

A gdzie zasada – odliczyłeś – płacisz , nie odliczyłeś nie płacisz? Okazuje się że od stycznia już nie obowiązuje .

Komentarze (4)
Koniec zwrotu podatku Vat za materiały na remonty .
 Oceń wpis
   

Skończyło się dofinansowywanie remontów naszych mieszkań i domów .Od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Jednak zachowana jest nadal możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale tylko dla tych osób, które zakupiły materiały do dnia 31 grudnia 2013r .

Natomiast od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach.

Można z niego korzystać w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

 

Warunki korzystania ze zwrotu:

  • przedsięwzięcie, powyższe, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;

  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie przekracza odpowiednio: 75 m2 i 100 m2, 85 m2 i 110 m2

  • w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki dotyczące wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji edukacji;

  • osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat – w przypadku małżonków – warunek dotyczy młodszego z małżonków;

  • do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, co do których przysługuje zwrot; warunek ten dotyczy obojga małżonków.

 

Uwaga:Zwrot VAT nie będzie dotyczył remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Zwrot przysługuje tylko na budowę, nadbudowę prowadzoną zgodnie z warunkami prawa budowlanego oraz musi być prowadzona podstawie pozwolenia.

Ta zmiana była uchwalona wcześniej . Obecnie zaczyna się nowy rok i nowe pomysły na podatki . Rok nowego ministra finansów i jego doradcy . A student potrafi , oj potrafi...

 

Komentarze (3)
Co nowego w Vat na 2014r ?
 Oceń wpis
   

 

Każdego roku musimy wertować stos ustaw i i rozporządzeń eń w sprawach zmian dotyczących podatków. Nie ma dalej stabilności – no bo przecież coś musi się dziać i ktoś musi zarobić. nieprawdaż ? Zmieniają się zatem podatki , zmieniają ministrowie o przedsiębiorcy się likwidują

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się w sposób istotny wiele przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych. Większość zmian została w prawdzie już uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.).

Przede wszystkim bowiem zmienią się zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT.W tym temacie ciągle ktoś coś plącze – raz tak raz siak .

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązujący dotąd art 19 ustawy o VAT, regulujący terminy powstania obowiązku podatkowego, zostanie zastąpiony przez art 19 a ustawy.

W myśl nowej treści zapisu , od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż termin powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z datą wystawienia faktury , chociaż ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady, dotyczące np. dokumentowania mediów, usług najmu, ochrony osób i mienia itp.

A więc znika termin wystawienia faktury w ciągu 7 dni od wydania towaru czy wykonania usługi.

Dobrze , że utrzymano w ustawie zasadę, zgodnie z którą otrzymanie zaliczki, zadatku, itp. będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego. W tym zakresie również mamy do czynienia z wyjątkami (media, najem, stała obsługa prawna i biurowa, itp.). Ustawodawca wprowadził także przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami. Usługę będzie się uznawało za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata.

Warto dodać, że na mocy przepisu przejściowego, w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach. Dotyczy to również mediów udokumentowanych fakturą wystawioną do końca 2013 r.

Zmienią się też w  sposób istotny zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia.

A więc życzę miłej lektury :)

 

Komentarze (4)
1 | 2 | 3 | 4 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]