i kto za to zapłaci?
 Oceń wpis
   W Dz. U. Nr  238 z 17 grudnia 2010 r., pod poz.1578, opublikowano ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadziła m.in. wyższe stawki VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., tj. 23%, 8% i 5% .
W dniu, w którym wchodzą w życie przepisy zmieniające stawkę VAT, podmiot dokonujący sprzedaży musi  bezwzględnie stosować nową stawkę VAT a więc , jeśli podatnik dokona sprzedaży usług po 1 stycznia 2011 r. będzie musiał ją opodatkować według nowej stawki VAT, czyli 23%.
W przypadku, gdy sprzedaż  usługi jest wykonaniem umowy zawartej w bieżącym roku, w której kontrahenci określili cenę sprzedaży brutto  sprzedawca powinien pokryć różnicę w podatku Vat ze swojej marży. Dlatego przy podpisywaniu umów   najbezpieczniej jest określić cenę sprzedaży netto albo dokonać odpowiedniego zastrzeżenia na wypadek zmiany stawki VAT. Jeżeli takiego zastrzeżenia w umowie zabraknie, a umowa określa wartość brutto, to wykonawca usługi poniesie finansowe skutki podwyższonej stawki VAT. Podwyższenie stawek VAT nie uzasadnia - bez zmiany umowy - obowiązku zapłaty  kwoty  powiększonej o podatek VAT według nowej , podwyższonej stawki. Zatem aby żądać zwiększonej kwoty należności należałoby wcześniej zmienić umowę
Jeżeli zatem  kontrahent - wiedząc, że powodem zmiany ceny jest zmiana wysokości stawki VAT na towar czy usługę - zgadza się ze zmienioną kwotą należności i ewentualnym aneksem do umowy
wówczas  radzę  ustalić aneksem cenę netto  usługi .
 

Komentarze (1)
I znowu zaminy w prawie podatkowym
 Oceń wpis
   

Największe zmiany w zakresie podatku Vat , oprócz stawek podatkowych ,dotyczące  zwolnień podatkowych dotyczyć będą usług w zakresie ochrony zdrowia. Dotychczas wszystkie usługi, mieszcząc się w grupowaniu PKWiU dotyczącym usług ochrony zdrowia (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), były zwolnione od podatku. W nowym stanie prawnym zasadniczo od podatku zwolnione będą tylko te czynności (wykonywane przez uprawnione podmioty), które służyć będą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czyli istotny będzie cel wykonywanych świadczeń- ze zwolnienia będą  korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy).
Zmiany również  dotkną również usług w zakresie edukacji. Obecnie wszelkie usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku. Od nowego roku zwolnione od podatku mają być:
1) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez podmioty inne niż wymienione w pkt 26 i 27 art. 43 ust. 1 u.p.t.u.;
4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c) finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.
Wypadną   ze zwolnienia  część szkoleń i  szkół nauki jazdy.

Inny będzie także zakres zwolnień dotyczący usług finansowych i ubezpieczeniowych.W nowym stanie prawnym ustawodawca wskazywać będzie  jakie czynności w tym zakresie będą zwolnione od podatku.
Pewne zmiany dotkną również innych czynności zwolnionych od podatku, w tym m.in. usług związanych z kulturą, sportem i rozrywką, usług organizacji członkowskich i wielu innych.
 

Komentarze (0)
No i połamane zęby ...
 Oceń wpis
   

Jak można normalnie pracować w kraju , gdzie każdy przepis jest bezkarnie  interpretowany tak, jak patrzy na problem urzędnik skarbowy ? A sprawa obiła się o zęby a konkretnie o protetyków .Na skutek zmiany ustawy o podatku Vat zwolniono usługi protetyczne ze zwolnienia od płacenia podatku ale tylko te, które były wykonywane przez osobę fizyczną tj  konktertnego protetyka. Te same usługi ale wykonywane przez np spółkę cywilną były opodatkowane stawką 7% . Tak zinterpretowały przepis urzędy skarbowe i takie interpreracje wydawały podatnikom . A teraz , po upływie roku Ministerstwo wydaje interpretacje,z której wynika, że urzędy nie miały racji bo zwolnienie dotyczy wszystkich protetyków niezależnie w jakiej formie prowadzą swoją działalność. A pisząć wniosek o unterpretację cały czas wskazywałam, że tak właśnie jest   Ale  interpretację dostałam  taką a nie inną. Korekty poszły , podatek zapłacony, odsetki zapłacone , klienci wściekli  -a teraz od nowa ; tylko kto mi zapłaci za zmarnowany czas przeznaczony na odwrócenie sprawy? Może urząd skarbowy?  Ciężki ten mój zawód , prawda?

Komentarze (0)
sprawa jasna - robimy korekty Vat-u od paliwa
 Oceń wpis
   

Wprowadzone przez Polskę po przystąpieniu do Unii Europejskiej ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych używanych przez firmy oraz od paliwa do nich są niezgodne z prawem unijnym. Tak orzekł 22 grudnia 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (C-414/07). Dotyczy to zarówno tzw. samochodów z kratką, jak i spełniających tzw. wzór Lisaka.W dniu
3.02.2009 Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało pismo skierowane do organów podatkowych , w którym jasno stwierdzono, że nie ma podstaw do
kwestionowania podatnikom użytkującym pojazdy samochodowe w prowadzonej działalności
gospodarczej, do których ma zastosowanie ww. wyrok TSWE, do korzystania z prawa
odliczania na zasadach ogólnych w bieżących rozliczeniach podatku naliczonego z tytułu
 zakupów paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów.
 Oznacza to, że prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku przysługuje w odniesieniu do pojazdów samochodowych, w stosunku do których przepisy obowiązujące od dnia 1 maja 2004r. umożliwiały prawo do takiego odliczenia lub w przypadku jeżeli nie umożliwiały, ale prawo takie przysługiwałoby według zasad obowiązujących w dniu 30 kwietnia 2004r. Tak więc , jeśli firma posiada taki samochód  i koszty związane z zakupem paliwa były znaczne powinna dokonać stosownych korekt za lata ubiegłe i   rozliczać podatek Vat z bieżących wydatków na zakup paliwa.Powyższe dotyczy również VAT naliczonego przy zakupiony samochodach jeżeli pojazdy te spełniają wymogi określone w przepisach obowiązujących na dzień 30 kwietnia 2004 r. (posiadają homologację  i dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg).

Komentarze (3)
zaczekaj z rozliczeniem Vat-u do grudnia !
 Oceń wpis
   

Zostaw rozliczenie podatku Vat z listopada na grudzień

Z dniem 1 grudnia 2008 r. weszła część  przepisów wprowadzających zmiany do ustawy o VAT. Jedną z istotniejszych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 grudnia br. są przepisy dotyczące zasad zwrotu różnicy podatku VAT, bowiem  skróceniu uległ termin oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ze 180 dni do 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia . Nowe terminy zwrotu VAT obowiązują począwszy od rozliczenia podatku VAT składanego za grudzień 2008 r. (lub za IV kwartał br.).

  Warto więc zastanowić się, czy nie korzystniej będzie rozliczyć podatek naliczony z zakupów listopadowych w deklaracji za miesiąc  grudzień i dopiero  wnioskować o zwrot nadwyżki . Taki ruch korzystny będzie  zwłaszcza w przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej wyłącznie stawką podstawową, tj. 22%, bowiem tym działaniem skrócimy okres oczekiwania na zwrot ze 180 dni na 60 (nadal istnieje możliwość przyspieszenia zwrotu do 25 dni w określonych w ustawie przypadkach )

Dokonaj więc  szczegółowej analizy  rozliczenia podatku VAT w miesiącu listopadzie i  wybierz wariant korzystniejszy dla siebie.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]