Sprawdź, czy masz nadpłatę podatku dochodowego
 Oceń wpis
   

Świadczenie socjalne wypłacone przed 22 sierpnia – podatek do zwrotu.

Od 22 sierpnia tj. od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o PIT z 17 lipca 2009 r. świadczenia pieniężne z funduszu socjalnego zwolnione są z PIT do 380 zł. Zwolnienie obejmie świadczenia w gotówce wypłacone od początku tego roku. Pracodawca, który potrącił już zaliczkę na podatek, powinien uwzględnić zwolnienie w PIT-11.

Zmiana w ustawie o PIT ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku tego roku, a zatem również do świadczeń pieniężnych, od których podatek został już potrącony. W tym przypadku po stronie pracowników może powstać nadpłata , bowiem jeżeli kwotę tę zaliczono już do składników wynagrodzenia, suma wpłaconych zaliczek przewyższy kwotę podatku, jaki jest należny z tytułu osiągniętego w 2009 roku dochodu.

Pracodawca zobowiązany będzie uwzględnić zmianę przepisów i rozpoznać prawidłową wartość przychodu, w momencie przygotowania dla pracownika informacji PIT-11 za rok 2009, a więc kwotę przychodu nieuwzględniającą otrzymanego świadczenia zwolnionego z podatku.

Pracodawca nie ma bowiem możliwości korygowania zaliczek w trakcie roku

 

 

Komentarze (1)
nie biegaj do ZUS
 Oceń wpis
   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę internetową umożliwiającą zweryfikowanie autentyczności wydanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Serwis dostępny jest pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn. Aby z niego skorzystać i poświadczyć autentyczność wydanego przez ZUS zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, w formularz znajdujący się na tej stronie należy wprowadzić informacje zawarte w sprawdzanym zaświadczeniu, tj. numer zaświadczenia, numer druku, numer NIP i datę wydania zaświadczenia. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Szukaj - wtedy usługa potwierdzi fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo poinformuje użytkownika o braku takiego zaświadczenia w ewidencji Zakładu. Usługa jest bezpłatna.

Sprawdziłam , działa bez zarzutu!!!!!!

 

Komentarze (0)
Niby ulga....
 Oceń wpis
   

t

Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy zatrudniający pracowników w wieku przedemerytalnym, tj. kobiety po 55 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia, nie będą mieli obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłacanych im wynagrodzeń.

Z tą datą . zaczną obowiązywać przepisy zwalniające z opłacania składek na fundusze ubezpieczeniowe, tj. na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wypłacanych wynagrodzeń.
Z tą datą pracodawcy zatrudniający pracowników w wieku od:

  • 55 lat w przypadku kobiet,

  • 60 w przypadku mężczyzn

zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na wymienione fundusze.

Pracodawcy zatrudniający takie osoby będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z tym że będzie to zwolnienie czasowe. Przysługiwać ma bowiem przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. Warunkiem jest, aby pracownicy w wieku 50+ w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji osób bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.
Ponadto należy dodać, że zwolnienie dotyczy pracowników w wieku powyżej 50 lat zatrudnionych po 30 czerwca 2009 r. Natomiast za osoby, które zostały zatrudnione przed tą datą zwolnienie z opłacania składek nie przysługuje.
Jest to w pewnym sensie pomoc dla pracodawcy ale  czy na pewno?

 

 

Komentarze (0)
Mniej kontroli podatkowych
 Oceń wpis
   


Czytam Gazetę Prawną i nie dowierzam .Gazeta informuje , że dotarła do raportów oszczędności przygotowanych przez   wszystkie izby skarbowe i urzędy kontroli skarbowej  dla Ministerstwa Finansów  o tym , jak  wdrażają program oszczędnościowy, który resort nakazał wprowadzić na początku roku No i na czym oszczędzają ? Urzędnicy oszczędzają na: kosztach administracyjnych takich jak np. papier, prąd, telefony; etatach – nie zatrudniają nowych pracowników - to da się zrozumieć . Ale oszczędność na fakcie przeprowadzania  kontroli tylko u tych podatników , którzy  mają  zakłady  niedaleko swoich  miejsc zamieszkania  bądź niedaleko siedziby urzędu - to już lekka przesada To co ,  ci którzy usadowili się w pobliżu urzędów  są teraz nagradzani czy karani kontrolami? Pozostali za to mogą spać spokojnie.

Inne    oszczędności   są również  zaskakujące    : osobiście doręczane listy z pominięciem poczty minimalizacja wydatków na energię czyli  włączanie światła włączane  w razie konieczności (   a oczy urzędników ?   ) , w pomieszczeniach zmniejszana jest temperatura, a poza godzinami pracy ogrzewanie jest wyłączane.  Pracownicy mają nawet  nakaz  wietrzenia pomieszczeń ......

A może tak oszczędności poszukać w samym Ministerstwie a nie oszczędzać na tych , którzy odwalają całą robotę?

 

Komentarze (0)
Pracowałeś za granicą rozlicz się w Polsce
 Oceń wpis
   


Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów lub przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.
Jeżeli jednak   przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą tylko w drugim państwie poprzez położony tam zakład i jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi ,to  zyski zakładu mogą być opodatkowane w drugim państwie. Przez zakład rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.  Jeżeli  spółka ma zakład za granicą to ma obowiązek   rozliczania osiąganych tam przychodów i ponoszonych  tam  kosztów  według przepisów  podatkowych  tego państwa , w którym zakład ma siedzibę i tam opłacać podatki .  Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu nie mamy  do czynienia ze stałą placówką to poniesione koszty należałoby rozliczyć w  całości w Polsce według obowiązujących u nas ustaw podatkowych i rachunkowych .
Jeśli chodzi o zatrudnienie to  składki na ubezpieczenia pracowników powinny być odprowadzane w Polsce, a podatek dochodowy - w zależności od sytuacji - w Polsce lub Niemczech. .
Zgodnie  bowiem z generalną  zasadą wyrażoną w polsko-niemieckiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. nr 12 pod poz. 90, jeśli osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga wynagrodzenie za pracę wykonywaną w Niemczech, to dochód osiągnięty przez nią z tego tytułu podlega opodatkowaniu w Niemczech (art. 15 ust. 1 tej umowy)
Wyjątkiem są sytuacje,  gdy  pracownik :
1)    przebywa w Niemczech przez okres  nieprzekraczający łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym
2)    wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech,
3)    wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Niemczech
 – wówczas dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce ( art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.  ).
Uwaga Przedsiębiorcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce, muszą w Polsce rozliczyć się ze wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Uwzględnia się przy tym postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W umowach tych jest uregulowane, że jeżeli przedsiębiorca utworzy za granicą zakład, to państwo, w którym zakład jest położony, ma prawo opodatkowania dochodów przypisanych temu zakładowi. W Polsce takie dochody rozlicza się z uwzględnieniem metody  proporcjonalnego odliczenia.
Metoda ta  polega na tym, że od podatku obliczonego według skali podatkowej od łącznych dochodów podatnika, a więc osiągniętych zarówno w kraju, jak i za granicą, odlicza się podatek, który ta osoba zapłaciła za granicą. Jednakże odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
 

Komentarze (1)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]