Co nowego w Vat na 2014r ?
 Oceń wpis
   

 

Każdego roku musimy wertować stos ustaw i i rozporządzeń eń w sprawach zmian dotyczących podatków. Nie ma dalej stabilności – no bo przecież coś musi się dziać i ktoś musi zarobić. nieprawdaż ? Zmieniają się zatem podatki , zmieniają ministrowie o przedsiębiorcy się likwidują

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się w sposób istotny wiele przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych. Większość zmian została w prawdzie już uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.).

Przede wszystkim bowiem zmienią się zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT.W tym temacie ciągle ktoś coś plącze – raz tak raz siak .

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązujący dotąd art 19 ustawy o VAT, regulujący terminy powstania obowiązku podatkowego, zostanie zastąpiony przez art 19 a ustawy.

W myśl nowej treści zapisu , od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż termin powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z datą wystawienia faktury , chociaż ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady, dotyczące np. dokumentowania mediów, usług najmu, ochrony osób i mienia itp.

A więc znika termin wystawienia faktury w ciągu 7 dni od wydania towaru czy wykonania usługi.

Dobrze , że utrzymano w ustawie zasadę, zgodnie z którą otrzymanie zaliczki, zadatku, itp. będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego. W tym zakresie również mamy do czynienia z wyjątkami (media, najem, stała obsługa prawna i biurowa, itp.). Ustawodawca wprowadził także przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami. Usługę będzie się uznawało za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata.

Warto dodać, że na mocy przepisu przejściowego, w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach. Dotyczy to również mediów udokumentowanych fakturą wystawioną do końca 2013 r.

Zmienią się też w  sposób istotny zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia.

A więc życzę miłej lektury :)

 

Komentarze (4)
Zatrudniasz na umowy zlecenia- przeczytaj
 Oceń wpis
   

 

Nowelizacja przepisów przygotowana przez resort pracy zakłada ozusowanie umów „śmieciowych :” Projekt zakłada ozusowanie zleceń, a także obowiązek odprowadzania składek za osoby zasiadające w radach nadzorczych ,
Zgodnie z tym projektem pracodawca będzie sumował umowy-zlecenia zawierane z pracownikiem. Do momentu osiągnięcia kwoty odpowiadającej płacy minimalnej, która w tym roku wynosi 1600 zł, a w przyszłym ma wzrosnąć do 1680 zł, od takich kontraktów trzeba będzie odprowadzać składki emerytalno-rentowe.

Ważne zmiany dotyczą też członków rad nadzorczych zatrudnionych na umowy-zlecenie. Obecnie są oni zobowiązani do opłacania jedynie składek zdrowotnych. Po wejściu w życie nowelizacji od ich kontraktów potrącane byłyby również pieniądze na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej może wejść w życie już od początku nowego roku.

W efekcie zmian wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosną o 660 mln zł, a wpływy z PIT spadną o 30 mln zł - ale co tam , ZUS wybuduje za to następny budynek a emerytury nadal będą głodowe .

Komentarze (6)
Spisujesz umowę na dożywocie? Uważaj
 Oceń wpis
   

 

 


 

Umowa o dożywocie zawierana jest przede wszystkim przez osoby starsze , które przenoszą własność nieruchomości na nabywcę zobowiązującego się zapewnić tym osobom dożywotnie utrzymanie. Jednakże zawarcie takiej umowy, pod względem podatkowym, może być niekorzystne dla obu stron.

Bowiem według organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych umowa o dożywocie ma charakter odpłatny (ekwiwalentny). Przykładowo takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 14 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1398/11 (orzeczenie prawomocne). Zdaniem tego Sądu w zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenia służące zaspokajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Ministerstwo Finansów swoje stanowisko w sprawie umów o dożywocie zawarło w piśmie z 13 października 2010 r., nr DD9/DD2/0683/59/KZU/10/608, które zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 6 z 2010 r. oraz odpowiedzi na interpelację podatkową nr 6846 (z 2012 r.). Wynika z nich, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie ma skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak odpłatne zbycie nieruchomości.

Również niekorzystne dla podatników stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2625/10 i z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1101/10 (orzeczenia prawomocne).

A więc  znanie umowy o dożywocie za umowę odpłatną oznacza, że zbycie nieruchomości na podstawie tej umowy należy rozpatrywać na gruncie art 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy podatkowej .

Co jeszcze nasz fiskus zinterpretuje na swoją korzyść? Pożyjemy, zobaczymy ...

Krystyna Dąbrowska biuro podatkowe Praktyk. s.c w lublinie

Komentarze (1)
I znowu „zamach” na Vat
 Oceń wpis
   

 

Prawdopodobnie od przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą mogli odliczać w całości podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem samochodu firmowego.

Ministerstwo Finansów wystąpiło już do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie nowych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT.

 

Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT mają dotyczyć wydatków eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem firmowego auta, a więc kosztów związanych z naprawami, serwisowaniem, zakupem części zamiennych, opon, płynów eksploatacyjnych itd. W przypadku takich koszów, odliczeniu podlegać będzie jedynie 50% kwoty podatku VAT z faktury zakupowej, oczywiście po akceptacji zmian przez Komisję Europejską

Uzasadnieniem jest spadek dochodów budżetowych i z tego tytułu, minister Rostowski postanowił sobie " dorobić ", wprowadzając całkiem nowe ograniczenie w odliczeniu podatku Vat .

Ograniczenia te miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2014 r.

Komentarze (3)
Koniec zwrotu za materiały
 Oceń wpis
   

Rada Ministrów w dniu 14 maja br. przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Przygotowane regulacje przewidują pomoc państwa w nabyciu pierwszego, samodzielnego mieszkania przez małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne do 35. roku życia.
Niestety nic za darmo -projekt ten  zakłada bowiem  kontynuację systemu zwrotu części VAT tylko do końca 2013 r. i jego zamknięcie po tej dacie, z zachowaniem praw nabytych. Oznacza to, że osoby, które do końca 2013 r. poniosą udokumentowane fakturami wydatki umożliwiające występowanie o zwrot, uzyskiwałyby go z zachowaniem dotychczasowych zasad. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, zastosowanie tych zasad pozwoli z jednej strony na uzyskanie tym osobom zwrotu, a z drugiej strony - poprzez utrzymanie limitów kwoty zwrotu i częstotliwości występowania o zwrot - złagodzi skutki dla budżetu państwa związane z wygaszaniem omawianego systemu. W związku z tym wydatki z tytułu funkcjonowania systemu realnie będą ponoszone jeszcze do końca 2018 roku, chociaż z roku na rok powinny być coraz niższe.

Komentarze (4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]