Koszty dla twórców i artystów .
 Oceń wpis
   

 

Od początku 2013 r. weszły w życie zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej( np. prawa autorskie) . Ustawa o podatku od osób fizycznych przewiduje ograniczenie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej.

Jeszcze do końca 2012 r. osoby uzyskujące przychód tytułu praw własności intelektualnej miały prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń kwotowych. Jeżeli podatnik udowodnił, że faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów yły wyższe niż koszty wynikające z zastosowania normy 50%, mógł przyjąć koszty faktycznie poniesione

 

Od 2013 roku maksymalna kwota kosztów nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł (85.528 x ½). Wskazany przez ustawodawcę limit jest limitem rocznym i dotyczy wszystkich przychodów, do których w ciągu roku mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy są one uzyskiwane w ramach umów cywilnoprawnych, czy w ramach stosunku pracy. W przypadku uzyskiwania przychodów, od których naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne limit ten należy liczyć od przychodów pomniejszonych o zapłacone składki, gdy nie ma takiego obowiązku limit liczy się od całej kwoty przychodów. Wprowadzone od nowego roku ograniczenie nie zmieni nic u podatników, których przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów, nie przekroczą w roku podatkowym pierwszego progu skali podatkowej.

Ale ustawodawca nie do końca jest taki złośliwy i utrzymał nadal prawo podatnika do stosowania faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów w sytuacji,  gdy są one wyższe od kosztów ryczałtowych. Faktyczne koszty uzyskania przychodów podatnik będzie mógł stosować także wówczas gdy przekroczą one kwotę limitu, a więc kwotę 42.764 zł. Podobnie jak w latach poprzednich koszty faktycznie poniesione podatnik będzie mógł zastosować wyłącznie w rozliczeniu rocznym.

Komentarze (7)
Nie zapłaciłeś za fakturę? Koryguj Vat
 Oceń wpis
   

 

Jedne z najistotniejszych zmian, które obowiązują już od stycznia, dotyczą "oddawania" fiskusowi odliczonego VAT z niezapłaconych faktur. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają VAT, muszą nastawić się na konieczność korygowania podatku, jeżeli zalegają z zapłatą za fakturę co najmniej 150 dni. Nowe przepisy nakładają obowiązek automatycznej korekty podatku, bez względu na to czy wierzyciel skorzysta z przysługującego mu prawa do obniżenia swojej należności wobec fiskusa z tego tytułu. Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. Podatek należy skorygować w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 150-dniowy termin.

Uwaga : dotyczy to nie tylko należności powstałych od 1 stycznia 2013 roku, ale także tych z 2012 roku, jeżeli 1 stycznia minął 150 dniowy okres od terminu płatności (określonego w fakturze lub umowie). Oznacza to, że VAT z faktur niezapłaconych w styczniu, których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub później trzeba będzie skorygować, w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego, albo w deklaracji składanej za styczeń albo za pierwszy kwartał.

Komentarze (11)
Jeszcze w tym roku prezenty bez Vat-u
 Oceń wpis
   

Jeżeli chcesz przekazać kontrahentowi np : kalendarzyk wart więcej niż 10 zł z logo Twojej firmy to masz jeszcze okazję dać go w tym roku bez podatku Vat .
Od przyszłego roku - o ile nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie w kształcie przyjętym przez Sejm - bez naliczania podatku będzie można wręczać bardzo drobne upominki , których cena jednostkowa (wartość wytworzenia) określona w momencie przekazania nie przekracza 10 zł.Korzystanie zwolnienia wiąże się jednak z obowiązkami - przedsiębiorcy muszą bowiem prowadzić odpowiednią ewidencję i zliczać wartość prezentów przekazywanych każdej z obdarowanych osób.

Komentarze (12)
Koniec częściowego zwrotu podatku Vat
 Oceń wpis
   


Jeśli budujesz lub remontujesz dom czy mieszkanie radzę się pospieszyć z zakupem materiałów bowiem od 2014 roku ministerstwo zamierza zlikwidować przywilej częściowego zwrotu podatku Vat
A więc Ci , którzy chcą ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane, będą mogli złożyć wniosek tylko do końca 2013 r. Planowana zmiana wynika z projektu założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (program MdM), który został skierowany przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych (ZD22). Projekt przewiduje m.in. uchylenie ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).
Przy dużych wydatkach można wyciągnąć naprawdę niezłe pieniądze ze skarbówki .

Komentarze (2)
Abolicja w Zusie
 Oceń wpis
   

Przedsiębiorcy, którzy w latach 1999-2009 zawiesili działalność gospodarczą i nie płacili składek ZUS zostaną zwolnieni z odsetek i kar.
Sejm przegłosował  abolicję  bowiem ustawę  w dniu  9 listopada,   skutkiem czego Izba uchwaliła ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Abolicją  objęto  możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek.
Jedynym warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy .
Ci, którzy  przed dniem 1 września 2012 r. zakończyli  prowadzenie pozarolniczej działalności z abolicji będą mogły skorzystać prawdopodobnie już w tym roku
Pozostali przedsiębiorcy będą musieli poczekać na decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą, że umorzenie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej.
Ustawa trafi teraz do Senatu.

Komentarze (8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]