Częstujesz kontrahenta? Koniecznie przeczytaj
 Oceń wpis
   

 Resort finansów wydając interpretacje indywidualne np  z dnia 1 czerwca 2012 r., nr DD6-033-25/SOH/PK-1655/09/10, z dnia 29 maja 2012 r., nr DD6-033-33/SOH/PK-1655/09/10 i nr DD6-033-50/SOH/PK-1655/09/10 stwierdził , że  termin "reprezentacja" użyty w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop (odpowiednio: w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof) należy rozumieć jako "przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz", a nie jako "wystawność, wytworność, czy okazałość".

Wynika z tego, że  wydatki na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, niezależnie od miejsca ich podawania oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Nie ma tu znaczenia  rozróżnienie wydatków na skromne, przeciętne, typowe i wystawne czy też okazałe.. Dlatego też uznał, że zarówno wydatków na zakup kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, słodyczy serwowanych podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie, jak i wydatków na opłacenie posiłków w restauracji nie można uznać za koszty podatkowe. 

Zanim poczęstujesz kontrahenta cukierkiem pomyśl, czy warto .

Komentarze (1)
Znamy projekt podwyżek składki wypadkowej
 Oceń wpis
   

 znane są już propozycje zmiany dotyczące  podwyżki składki wypadkowej .

Dla pracodawców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników składka za kwiecień, płacona w maju, wzrośnie - według projektu rozporządzenia - do 40,83 zł. Tyle bowiem wynosiłaby składka obliczana według nowej stopy - 1,93 proc. podstawy wymiaru.

Dla przedsiębiorców korzystających z ulgi w ZUS, zmiana stopy procentowej z 1,67 proc. do 1,93 proc. oznaczałaby wzrost składki z 7,52 zł do 8,69 zł, licząc przy obowiązującej w 2012 r. podstawie wymiaru składek 450 zł.

Oprócz tego, w stosunku do dotychczasowej składki wzrośnie stopa procentowa dla 14 grup działalności. Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki ustala (za 3 ostatnie lata kalendarzowe, na okres nie dłuższy niż 3 lata składkowe) Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Dla 28 grup kategoria ryzyka, a tym samym i stopa procentowa składki wypadkowej, ma zmaleć. Bez zmian pozostałaby kategoria ryzyka i stopa procentowa dla 22 grup działalności.

Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi jak dotychczas 0,67 proc. (działalność finansowa, ubezpieczeniowa, administracyjna i turystyczna), natomiast najwyższa wynosi 3,86 proc. zamiast 3,33 proc (działalność związana z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego).

Komentarze (1)
ZMIANY w ubezpieczeniach dla przedsiębiorców
 Oceń wpis
   

 

1 Od 2012 r. skraca się okres przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek ubezpieczeniowych z 10 lat do 5 lat.

2.    Od 1 stycznia 2012 r. uległ skróceniu termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie społeczne rolników z 10 do 5 lat. Dotyczy to także terminu zwrotu nadpłaconych lub nienależycie opłaconych składek.

3. Od stycznia 2012 roku płatnik składek nie będzie musiał co miesiąc wydawać ubezpieczonemu druku ZUS RMUA - chyba że ubezpieczony tego zażąda. Jeśli ubezpieczony będzie potrzebował takiego druku w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, pracodawca będzie zobowiązany mu wydać taki dokument.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami, informacje które były zawarte w imiennych raportach miesięcznych dotyczących tego ubezpieczonego, płatnik składek będzie przekazywał ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.

Pierwszy raport zawierający informację o danych przekazanych do ZUS za konkretnego ubezpieczonego, płatnik składek przekaże ubezpieczonemu do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012. Jednak informacje o danych przekazanych do ZUS, płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni.

Komentarze (0)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Oceń wpis
   

  

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą, co do zasady, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na 1 stycznia danego roku.

Jeżeli prowadzisz firmę i zatrudniasz 1 stycznia 2012 r. mniej niż 20 pracowników to nie jesteś zobligowany do tworzenia regulaminu wynagradzania. Możesz zatem podjąć decyzję o nietworzeniu zfśs lub niewypłacaniu świadczeń urlopowych. O tym fakcie musisz jednak powiadomić pracowników do końca stycznia 2012 r. w dowolny sposób przyjęty w firmie.

Nie musisz swojej decyzji konsultować ani z organizacją związkową ani też z przedstawicielem pracowników.

Dotrzymanie ustawowego terminu na powiadomienie pracowników o nieutworzeniu zfśs lub o niewypłacaniu świadczeń urlopowych  może bowiem narazić cię na kłopoty a to z uwagi na rozbieżne stanowiska urzędów i sądów w tym zakresie .

Zgodnie z poglądem urzędów , przekroczenie tego terminu nakłada na pracodawcę obowiązek naliczania odpisu na fundusz lub wypłacania świadczenia urlopowego, a w przeciwnym razie jest zagrożone karą grzywny w postępowaniu sądowym. Jednakże np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 marca 2007 r. (I OSK 814/06) zajął stanowisko, zgodnie z którym przekroczenie terminu przez pracodawcę nie spowoduje obowiązku naliczania odpisów na zfśs czy wypłaty świadczeń urlopowych, a opóźnienie jest zagrożone najwyżej grzywną. Jeszcze inaczej  wypowiedział się  Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 15 stycznia 2008 r. (XII Pa 442/07)  uznał bowiem, ł, że nawet nie grozi za to grzywna

I jak tu pracować  jeśli nawet w takiej zdawałoby się prostej interpretacji prawa nie ma zgodności?  Chore...


 

Komentarze (0)
Kupiłeś wcześniej węgiel? To płać akcyzę .
 Oceń wpis
   

 

Wiceminister finansów poinformował przedsiębiorców, którzy zużywają w swoich firmach zapasy węgla zakupione przed  2 stycznia 2012, że  muszą zapłacić akcyzę .Powołuje się na prawo unijne .

Jak tłumaczy wiceminister to nie sam fakt posiadania węgla powoduje obowiązek zapłaty akcyzy a jego zużycie .To oznacza, że gdy podmiot niepodlegający żadnym zwolnieniom od akcyzy, zużyje po 1 stycznia br. na cele opałowe, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zapasy węgla kupione przed 2 stycznia br., to musi zapłacić z tego powodu akcyzę . Jak Obowiązek podatkowy ma w tym przypadku powstawać systematycznie w miarę zużywania tych wyrobów węglowych a podatnik  będzie obowiązany składać deklaracje podatkowe w akcyzie i dokonywać jej rozliczenia od zużytych wyrobów węglowych.

Obowiązek zapłaty akcyzy nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych i gospodarstw domowych zużywających zapasy węgla kupione przed 2 stycznia br., bo jedne i drugie są zwolnione z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

 A więc jeśli byłeś zapobiegliwy i kupiłeś zapas węgla to teraz dopłacisz .

Komentarze (1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]