POWRÓT DO ZWOLNIENIA Z VAT
 Oceń wpis
   

 


 

Jeżeli zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego z podatku Vat albo lub utraciłeś do niego prawo w latach ubiegłych , możesz, na mocy art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej u.t.p.u , ponownie skorzystać z tego zwolnienia , ale dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciłeś to prawo lub z niego zrezygnowałeś .

Aby ponownie korzystać ze zwolnienia, musisz spełnić jednak pewne warunki a mianowicie :

1) nie możesz wykonywać żadnej czynności z zakresu:

- importu towarów i usług,

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

- świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.,t,u podatnikiem jest ich usługobiorca

-dokonywać dostaw:

   a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

   b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

   c) nowych środków transportu,

   d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

- świadczyć usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich;

2) musisz mieć siedzibę działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju.

3) nie możesz przekroczyć w poprzednim roku podatkowym obrotów w wysokości limitu wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj 150.000 zł.

Wraz z powrotem do zwolnienia czeka Cię jednak wiele obowiązków z tym związanych - przede wszystkim dokładana l analiza , czy warto. Bo jak odliczałeś Vat to niestety, ale musisz go teraz  oddać i to jednorazowo . Nic fiskus nie daruje .

Komentarze (1)
I znów zamieszanie w sprawie aut
 Oceń wpis
   

 

 


Ministerstwo finansów ciągle miesza w sprawie odliczenia podatku Vat od kupowanych przez przedsiębiorców samochodów. Teraz, aby odliczyć pełen VAT od nabycia auta, jak również z faktur dokumentujących leasing i kupno paliwa, firmy nie będą musiały nabywać ciężarówek. Wystarczy że auto będzie ... bankowozem.

I wcale nie musi to być opancerzony pojazd, który kojarzy się z bankowozem , przepisy mówią , że takim autem może się stać zarówno samochód osobowy czy ciężarowy, w którym konieczne jest odpowiednie wyposażenie.

Aby auto zostało - zgodnie z polskim prawem - uznane za bankowóz niezbędne jest wprowadzenie kilku modernizacji. Konieczne jest wyposażenie go w immobiliser, dodatkowy alarm, system transmisji alarmu oraz specjalny pojemnik na pieniądze – przecież ma on służyć przewożeniu gotówki . Taki pojemnik można zamontować w każdym samochodzie , chociażby w miejscu koła zapasowego czy w bagażniku . Jeśli tych zmian dokonamy w autoryzowanym i certyfikowanym zakładzie to nie tracimy gwarancji producenta na samochód a w konsekwencji już mamy samochód , od zakupu którego możemy odliczyć cały podatek Vat . Również Vat odliczymy od zakupu paliwa .

Tylko patrzeć jak producenci aut wprowadzą na rynek oferty sprzedaży bankowozów zamiast dotychczasowych samochodów z kratką .

Ale uwaga : Ministerstwo już zapowiada walkę z nadużyciem zwracając uwagę , że aby móc odliczyć VAT na bankowóz, trzeba prowadzić działalność, w której posiadanie takiego pojazdu jest uzasadnione. Znając życie jakoś to będzie...

Komentarze (1)
masz badanie techniczne sprzed 31.12.2010?
 Oceń wpis
   
Jak oświadczyło Ministerstwo Finansów, jeśli mamy zaświadczenia wydane do 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów o tym ,że posiadamy samochód ciężarowy -odliczamy Vat .
 

Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym uchylono między innymi ust. 5 w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, regulujący do dnia 31 grudnia 2010 r. kwestię dokumentowania spełnienia przez niektóre pojazdy samochodowe ustawowych wymagań umożliwiających pełne odliczenie podatku VAT przy ich nabyciu oraz przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do ich napędu.

Pojawiły się głosy , że skoro przepis został uchylony to świadectwa te utraciły ważność

Jednakże zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów, uchylenie powyższego przepisu nie oznacza jednak, iż zaświadczenia wydane na jego podstawie do dnia 31 grudnia 2010 r. przez okręgową stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego tracą ważność i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego dodatkowego badania technicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. Wymagania dla pojazdów samochodowych, których spełnienie potwierdzają te zaświadczenia, nie uległy bowiem zmianie po 31 grudnia 2010 r. Takie zaświadczenia pozostają nadal aktualne o ile nie zostaną dokonane zmiany w badanym pojeździe, w wyniku których pojazd nie spełniałby już wymagań potwierdzonych tym zaświadczeniem.

MF wskazuje jednocześnie, że zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami podatnicy nie mają już obowiązku dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań dla wyżej wskazanych pojazdów. Zaświadczenia te (podobnie jak i zaświadczenia wydane przed dniem 1 stycznia 2011 r.) podatnicy przechowują (wraz z innymi dokumentami związanymi z rozliczaniem podatku) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Komentarze (2)
co nowego w PIT ?
 Oceń wpis
   

 

No cóż nowy rok nowe przepisy – jak zwykle .

 

Do końca kwietnia musimy łożyć PIT- y rozliczeniowe a wić warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2010 o zmianie ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

Już w rozliczeniu za 2010 r można złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. .Wniosek będzie mógł złożyć jeden z małżonków (dotychczas wymagana była zgoda obojga małżonków). Złożenie takiego wniosku przez jednego z małżonków traktowane będzie na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego małżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Drugą ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją, jest doprecyzowanie pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osobą taką jest rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. To jest doprecyzownie na które czekało wiele osób samotnie wychowujące dzieci .Konieczne jest tylko , aby osoba ta faktycznie samotnie wychowywała dzieci.

Komentarze (1)
Minister Finansów podpisał rozporządzenie
 Oceń wpis
   

Już od 01.01.2011  można wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności posiadania  bezpiecznego  podpisu elektronicznego bowiem  17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał  Rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej( Dz.U. nr.249 poz 1661 ). Rozporządzenie jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną.
Dotychczas  akceptowalnymi formami faktur były  tradycyjne papierowe, e-faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub e-faktury wysyłane za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI).Teraz nie musisz mieć  kosztownego podpisu elektronicznego ani kosztownych programów ..
Tak więc nowe przepisy usprawnią Twoją pracę, bowiem zgodnie z wytycznymi rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r. faktury można  przesyłać  w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym ale  musi być   uzyskana zgoda kontrahenta na taką formę przesyłki  w formie jego oświadczenia woli . W.przypadku cofnięcia  akceptacji przez odbiorcę wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie łuższy jednak niżdni
Faktury wysłane w formie elektronicznej można  przechowywać w dowolny sposób, z tym że  trzeba zadbać  o to, aby  zapewnić :
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwość ich wyszukiwania;
3) bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Poprzez autentyczność pochodzenia faktury – rozumie się  pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury , natomiast poprzez  integralność treści faktury rozumie się  to, że w fakturze nie zmieniono danych,które powinna zawierać faktura. faktur nie musisz  drukować bowiem rozporządzenie dopuszcza możliwość  przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej  np. na CD, dysku twardym, serwerze lub na innym nośniku  .Podobnie postępuje się  z fakturami korygującymi. Co ciekawe E-faktury można będzie przechowywać również w innym kraju UE, pod warunkiem zapewnienia do nich organowi podatkowemu dostępu online.

Wprowadzone  przez ministerstwo zmiany są bardzo  korzystne na płaszczyźnie przede wszystkim ekonomicznej. Stosując faktury elektroniczne zaoszczędza się   na wysyłce pocztowej,na kosztach zakupu papieru, tonerów   do drukarek,  zmniejsza czas dotarcia faktury  do kontrahenta i  zwiększa  efektywność pracy.  Samo przechowywanie takich faktur wymagać będzie jedynie miejsca na dysku a nie w segregatorów i regałów w biurze.
 

Komentarze (2)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]