i kto za to zapłaci?
 Oceń wpis
   W Dz. U. Nr  238 z 17 grudnia 2010 r., pod poz.1578, opublikowano ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadziła m.in. wyższe stawki VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., tj. 23%, 8% i 5% .
W dniu, w którym wchodzą w życie przepisy zmieniające stawkę VAT, podmiot dokonujący sprzedaży musi  bezwzględnie stosować nową stawkę VAT a więc , jeśli podatnik dokona sprzedaży usług po 1 stycznia 2011 r. będzie musiał ją opodatkować według nowej stawki VAT, czyli 23%.
W przypadku, gdy sprzedaż  usługi jest wykonaniem umowy zawartej w bieżącym roku, w której kontrahenci określili cenę sprzedaży brutto  sprzedawca powinien pokryć różnicę w podatku Vat ze swojej marży. Dlatego przy podpisywaniu umów   najbezpieczniej jest określić cenę sprzedaży netto albo dokonać odpowiedniego zastrzeżenia na wypadek zmiany stawki VAT. Jeżeli takiego zastrzeżenia w umowie zabraknie, a umowa określa wartość brutto, to wykonawca usługi poniesie finansowe skutki podwyższonej stawki VAT. Podwyższenie stawek VAT nie uzasadnia - bez zmiany umowy - obowiązku zapłaty  kwoty  powiększonej o podatek VAT według nowej , podwyższonej stawki. Zatem aby żądać zwiększonej kwoty należności należałoby wcześniej zmienić umowę
Jeżeli zatem  kontrahent - wiedząc, że powodem zmiany ceny jest zmiana wysokości stawki VAT na towar czy usługę - zgadza się ze zmienioną kwotą należności i ewentualnym aneksem do umowy
wówczas  radzę  ustalić aneksem cenę netto  usługi .
 

Komentarze (1)
I znowu zaminy w prawie podatkowym
 Oceń wpis
   

Największe zmiany w zakresie podatku Vat , oprócz stawek podatkowych ,dotyczące  zwolnień podatkowych dotyczyć będą usług w zakresie ochrony zdrowia. Dotychczas wszystkie usługi, mieszcząc się w grupowaniu PKWiU dotyczącym usług ochrony zdrowia (z wyjątkiem usług weterynaryjnych), były zwolnione od podatku. W nowym stanie prawnym zasadniczo od podatku zwolnione będą tylko te czynności (wykonywane przez uprawnione podmioty), które służyć będą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Czyli istotny będzie cel wykonywanych świadczeń- ze zwolnienia będą  korzystać tylko te czynności, które mają charakter diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy).
Zmiany również  dotkną również usług w zakresie edukacji. Obecnie wszelkie usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku. Od nowego roku zwolnione od podatku mają być:
1) usługi świadczone przez:
a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
– oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
2) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
3) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez podmioty inne niż wymienione w pkt 26 i 27 art. 43 ust. 1 u.p.t.u.;
4) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją,
c) finansowane w całości ze środków publicznych – oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.
Wypadną   ze zwolnienia  część szkoleń i  szkół nauki jazdy.

Inny będzie także zakres zwolnień dotyczący usług finansowych i ubezpieczeniowych.W nowym stanie prawnym ustawodawca wskazywać będzie  jakie czynności w tym zakresie będą zwolnione od podatku.
Pewne zmiany dotkną również innych czynności zwolnionych od podatku, w tym m.in. usług związanych z kulturą, sportem i rozrywką, usług organizacji członkowskich i wielu innych.
 

Komentarze (0)
kontrola skarbowa- proszę przygotować dokumenty
 Oceń wpis
   

1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 76 z 7 maja 2010r., poz. 492). podatnicy niczego już nie ukryją przed okiem „Wielkiego Fiskusa”.


 

Najbardziej rewolucyjne zmiany czekają nas w obszarze e-commerce bowiem organy kontroli skarbowej uzyskały uprawnienia do występowania wobec różnych instytucji z żądaniem ujawnienia danych identyfikujących podmiot podejrzany o prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej w sieci. Jak już zdobędą takie dane to mogą zwrócić się do banku o ujawnienie danych posiadacza rachunku i dostaną informacje o liczbie, obrotach i stanach posiadanych przez niego rachunków bankowych

To jednak nadal nie jest koniec złych wiadomości dla nielegalnie handlujących w Internecie. Inspektorom kontroli skarbowej przyznano uprawnienie do pozyskiwania informacji od wydawców i redaktorów dzienników lub czasopism, nadawców programów radiowych i telewizyjnych, administratorów lub właścicieli stron internetowych, serwisów, serwerów oraz podmiotów świadczących usługi utrzymania domen i stron internetowych. Co więcej - żądanie takie może zostać skierowane również do dostawcy Internetu podmiotu zamieszczającego ogłoszenia lub reklamy, których treść wskazuje na prowadzenie handlu w sieci.
Zmiany w ustawie przewidują również możliwość występowania do kontrahentów kontrolowanego, także tych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale dokonujących nabycia towarów i usług w związku z realizacją swoich zadań np. fundacji lub zakładów opieki zdrowotnej. Czynności tzw. kontroli krzyżowej podejmowane wobec kontrahentów kontrolowanego podmiotu obejmą wyłącznie dokumenty związane z określoną transakcją w celu ustalenia ich prawidłowości i porównania z dokumentami kontr

A jak kontrolowany będzie miał coś przeciw to inspektor kontroli może wykorzystać przymus- pałką służbową w łeb.


 


 

 

Komentarze (0)
wakacyjna praca naszych dzieci
 Oceń wpis
   

Zbliżają się wakacje i tym samym zapotrzebowanie naszych dzieci na większą kasę .Powoduje to, że milusińscy zaczynają " łapać" wakacyjne oferty pracy -i dobrze niech się uczą  zarabiać a nie tylko wydawać .Do czego zmierzam   - otóż są sytuacje , że pracodawcy chętnie biorą osoby , które mają 18 lat  na staż refundowany przez Urząd Pracy .Odbywa się to legalnie . Urząd płaci pensje . nalicza podatek i składki Zus-u . Praca trwa np trzy miesiące wakacyjne ,następnie  dziecko się zwalnia, bo dostało się na studia . I tu tkwi niebezpieczeńśtwo :  dzieci są ubezpieczone są najczęściej przy rodzicach .Otrzymując oskładkowane wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia pozbawiają się automatycvznie ciągłości ubezpieczenia " przy rodzicu" nic o tym nie wiedząc , bo nikt ich o tym nie informuje a podjęcie studiów nie jest tytułem do ubezpieczenia .To samo dotyczy każdej umowy,gdzie pracodawca nalicza składki do Zus-u . Pamiętajmy zatem , aby po zakończonej pracy naszych dzieci dokonać ponownej rejestracji do ubezpieczenia bo w przeciwnym razie możemy spodziewać się rachunków za leczenie .

Komentarze (2)
koniec przymusowych urlopów ?
 Oceń wpis
   

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna  " Państwowa Inspekcja Pracy proponuje wydłużenie trzymiesięcznego terminu wykorzystania zaległych urlopów 

To byłoby dobre rozwiązanie , bo kto prowadząc firmę tak naprawdę przestrzega od lat obowiązującego przepisu , że urlop za rok ubiegły musi być wykorzystany do końca marca roku następnego? Tylko duże firmy , które boją się kontroli z Inspekcji Pracy , natomiast małe - no cóż tu bywa różnie .I co robić na urlopie w marcu?

Myślę,że sami pracownicy z niecierpliwością będą śledzić temat - przejdzie pomysł zmian  czy nie.

A co Wy o tym sądzicie ?

Komentarze (6)
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]