Najszybszy wzrost wartości złotego?
 Oceń wpis
   

W dniu 30 maja 2016 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza zmiany w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) polegające na wprowadzeniu regulacji wskazującej, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. A dotychczas limit ten wynosi zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  15 000 euro. Przelicznik 1 do 1 :)

 

Ponadto ustawa wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych polegające na wprowadzeniu regulacji wskazujących, iż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego !

Czyli co , jak zapłacisz gotówką to nie poniosłeś kosztu? Nie jest to koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodu? ( art 22 ust 1 updof) ?

 

Zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Komentarze (0)
Spisujesz umowę na dożywocie? Uważaj
 Oceń wpis
   

 

 


 

Umowa o dożywocie zawierana jest przede wszystkim przez osoby starsze , które przenoszą własność nieruchomości na nabywcę zobowiązującego się zapewnić tym osobom dożywotnie utrzymanie. Jednakże zawarcie takiej umowy, pod względem podatkowym, może być niekorzystne dla obu stron.

Bowiem według organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych umowa o dożywocie ma charakter odpłatny (ekwiwalentny). Przykładowo takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 14 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1398/11 (orzeczenie prawomocne). Zdaniem tego Sądu w zamian za swoje świadczenie zbywca nieruchomości (dożywotnik) uzyskuje określone świadczenia służące zaspokajaniu jego potrzeb w taki sposób, aby nie musiał on przyczyniać się do zdobywania środków na zaspokojenie niezbędnych wymagań życiowych. Świadczenie dożywotnika ma więc swój odpowiednik (równoważnik) w świadczeniach nabywcy nieruchomości. Ministerstwo Finansów swoje stanowisko w sprawie umów o dożywocie zawarło w piśmie z 13 października 2010 r., nr DD9/DD2/0683/59/KZU/10/608, które zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym nr 6 z 2010 r. oraz odpowiedzi na interpelację podatkową nr 6846 (z 2012 r.). Wynika z nich, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie ma skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak odpłatne zbycie nieruchomości.

Również niekorzystne dla podatników stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2625/10 i z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1101/10 (orzeczenia prawomocne).

A więc  znanie umowy o dożywocie za umowę odpłatną oznacza, że zbycie nieruchomości na podstawie tej umowy należy rozpatrywać na gruncie art 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy podatkowej .

Co jeszcze nasz fiskus zinterpretuje na swoją korzyść? Pożyjemy, zobaczymy ...

Krystyna Dąbrowska biuro podatkowe Praktyk. s.c w lublinie

Komentarze (1)
Za listopad zaliczka jak za każdy inny miesiąc
 Oceń wpis
   

 


 

Od bieżącego roku podatnicy opłacający  zaliczki na  podatek dochodowy zarówno w systemie miesięcznym, jak i kwartalnym nie są już zobowiązani do opłacania ich  w podwójnej wysokości .

Zaliczka za miesiąc grudzień płatna jest  bowiem do 20 stycznia następnego roku podatkowego.  Jej wysokość oblicza się na podstawie rzeczywistych wyników osiągniętych przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Jednakże z  dokonywania wpłaty ostatniej zaliczki są zwolnieni ci przedsiębiorcy, którzy przed upływem terminu do jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego), dokonają rocznego rozliczenia podatku i złożą  PIT roczny oraz  przed upływem tego terminu zapłacą wynikający z tego zeznania podatek.

Tak więc nie trzeba już "na siłę" tworzyć w listopadzie kosztów.

Komentarze (7)
Częstujesz kontrahenta? Koniecznie przeczytaj
 Oceń wpis
   

 Resort finansów wydając interpretacje indywidualne np  z dnia 1 czerwca 2012 r., nr DD6-033-25/SOH/PK-1655/09/10, z dnia 29 maja 2012 r., nr DD6-033-33/SOH/PK-1655/09/10 i nr DD6-033-50/SOH/PK-1655/09/10 stwierdził , że  termin "reprezentacja" użyty w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop (odpowiednio: w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o pdof) należy rozumieć jako "przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz", a nie jako "wystawność, wytworność, czy okazałość".

Wynika z tego, że  wydatki na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych podawanych i świadczonych w trakcie spotkań z kontrahentami, niezależnie od miejsca ich podawania oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Nie ma tu znaczenia  rozróżnienie wydatków na skromne, przeciętne, typowe i wystawne czy też okazałe.. Dlatego też uznał, że zarówno wydatków na zakup kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, słodyczy serwowanych podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie, jak i wydatków na opłacenie posiłków w restauracji nie można uznać za koszty podatkowe. 

Zanim poczęstujesz kontrahenta cukierkiem pomyśl, czy warto .

Komentarze (1)
co nowego w PIT ?
 Oceń wpis
   

 

No cóż nowy rok nowe przepisy – jak zwykle .

 

Do końca kwietnia musimy łożyć PIT- y rozliczeniowe a wić warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2010 o zmianie ustawy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

Już w rozliczeniu za 2010 r można złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. .Wniosek będzie mógł złożyć jeden z małżonków (dotychczas wymagana była zgoda obojga małżonków). Złożenie takiego wniosku przez jednego z małżonków traktowane będzie na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego małżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

Drugą ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją, jest doprecyzowanie pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, osobą taką jest rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. To jest doprecyzownie na które czekało wiele osób samotnie wychowujące dzieci .Konieczne jest tylko , aby osoba ta faktycznie samotnie wychowywała dzieci.

Komentarze (1)
1 | 2 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]