Odkrycie NIK-u
 Oceń wpis
   

 Urzędy skarbowe nie traktują podatników równo.Chyba każdy o tym wie , a szczególnie ci co mają do czynienia z urzędami na co dzień . No cóż, ale żeby to stwierdzić potrzebna była aż kontrola NIK.


 

Jak czytamy na stronie www.nik.gov.pl, stan z dnia 9 września 2014 r. ... niejednokrotnie dochodziło do nierównego traktowania podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji faktyczno-prawnej, urzędy pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Część urzędów skarbowych podejmowała weryfikację deklaracji podatkowych i aktów notarialnych w ostatniej chwili, czyli w roku przedawnienia zobowiązania. W konsekwencji podatnicy musieli nieraz płacić dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby skarbówka podjęła działania we wcześniejszym terminie.

Kontrola NIK wykazała, że urzędy skarbowe:

  • - podejmowały czynności sprawdzające i postępowania podatkowe w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 rok), co skutkowało istotnym wzrostem przypisanych podatnikowi odsetek za zwłokę. Zdarzało się, że naliczano nawet dwukrotnie wyższe odsetki, niż gdyby czynności te podjęto we wcześniejszym terminie. Działo się tak głównie w dużych urzędach skarbowych, w których złożono większość deklaracji związanych ze sprzedażą nieruchomości. NIK ustaliła, że ponad połowa skontrolowanych urzędów skarbowych podejmowała czynności sprawdzające dopiero w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego i stanowiły one od 33 do 56 proc. ogółu czynności. W efekcie z powodu opóźnień budżet państwa stracił 462 tys. zł. Zdaniem NIK konieczne jest zorganizowanie pracy w urzędach skarbowych w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację rozliczeń podatników i przekazywanie informacji między urzędami, a także ograniczenie do minimum spraw rozpatrywanych w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  • - nierówno traktowały podatników znajdujących się w tej samej sytuacji faktyczno-prawnej. Zmiany wykładni przepisów prawa powodowały, że ocena stanu faktycznego i prawnego dokonywana przez urząd skarbowy była zależna od czasu podjęcia weryfikacji. Tym samym część podatników została opodatkowana, a kolejni znajdujący się w takiej samej sytuacji już nie. Ponadto urzędy skarbowe nie informowały o zmianie stosowanej wykładni, pozostawiając kwestie ewentualnych korekt rozliczenia samemu podatnikowi;
  • - pobierały podatki od zobowiązań przedawnionych oraz niezasadnie kwestionowały prawo podatników do zwolnienia z podatku. Cztery ze skontrolowanych urzędów skarbowych prowadziły czynności sprawdzające i postępowania podatkowe dotyczące zobowiązań, dla których upłynął 5-letni termin przedawnienia. Wynikało to z faktu, że opierały się na niewłaściwej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie stwierdzono zaniżenie podatku o łącznej kwocie 466 tys. zł. Podatnicy częściowo uiścili stwierdzone uszczuplenia;
  • - skupiały się wyłącznie na przypadkach, gdy analizy wstępne wskazywały na uszczuplenie należności budżetowych. Z reguły nie prowadzono czynności sprawdzających z udziałem podatników, którzy prawdopodobnie zawyżyli zadeklarowany podatek;
  • nie dokonywały samodzielnej korekty drobnych błędów i pomyłek rachunkowych w zeznaniach podatkowych. Zamiast tego wzywano podatnika do skorygowania zeznania, choć od 2005 r. funkcjonują rozwiązania, które ograniczają konieczność osobistych kontaktów podatnika z urzędem skarbowym.

 

Ale przecież takie działanie urzędom umożliwiają przepisy podatkowe m.inn. ordynacji podatkowej . Prawo podatkowe jest tak formułowane, że potrzeba tysiące interpretacji. A miało być przyjazne podatnikom . Ponadto wystarczy ostatniego dnia przed upływem terminu przedawnienia wysłać zwykłe wezwanie do podatnika czyli wszcząć postępowanie podatkowe aby przerwać bieg terminu . I z tego urzędy skrupulatnie korzystają - zamiast 5 lat sprawa ciągnie się 10, ale cóż , my podatnicy mamy czas i pieniądze..... .

Komentarze (1)
Jeszcze w tym roku prezenty bez Vat-u
 Oceń wpis
   

Jeżeli chcesz przekazać kontrahentowi np : kalendarzyk wart więcej niż 10 zł z logo Twojej firmy to masz jeszcze okazję dać go w tym roku bez podatku Vat .
Od przyszłego roku - o ile nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie w kształcie przyjętym przez Sejm - bez naliczania podatku będzie można wręczać bardzo drobne upominki , których cena jednostkowa (wartość wytworzenia) określona w momencie przekazania nie przekracza 10 zł.Korzystanie zwolnienia wiąże się jednak z obowiązkami - przedsiębiorcy muszą bowiem prowadzić odpowiednią ewidencję i zliczać wartość prezentów przekazywanych każdej z obdarowanych osób.

Komentarze (12)
Koniec częściowego zwrotu podatku Vat
 Oceń wpis
   


Jeśli budujesz lub remontujesz dom czy mieszkanie radzę się pospieszyć z zakupem materiałów bowiem od 2014 roku ministerstwo zamierza zlikwidować przywilej częściowego zwrotu podatku Vat
A więc Ci , którzy chcą ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane, będą mogli złożyć wniosek tylko do końca 2013 r. Planowana zmiana wynika z projektu założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (program MdM), który został skierowany przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych (ZD22). Projekt przewiduje m.in. uchylenie ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).
Przy dużych wydatkach można wyciągnąć naprawdę niezłe pieniądze ze skarbówki .

Komentarze (2)
Jesteś twórcą? przeczytaj
 Oceń wpis
   


W swojej praktyce zawodowej co roku muszę borykać się z analizą zmian w przepisach podatkowych , bo jak tłumaczy ministerstwo zmiany potrzebne są aby uprościć system podatkowy w Polsce . A  przecież chodzi tu jedynie o zapewnienie kasy dla budżetu i o nic więcej .Bo wcale nie jest prościej .Tak też będzie się działo w 2013 roku .

Pierwsza z zapowiadanych zmian dotknie głównie artystów i twórców.

W projekcie nowelizacji  na 2013 r  zaproponowano  wprowadzenie ograniczonego rocznego limitu w zakresie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli  do kwoty  42 764 zł.
Powyższy  limit będzie dotyczyć dochodów osiąganych ze wszystkich umów  w trakcie  roku ,  do których mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodów uzyskanych  zarówno w ramach stosunku pracy, jak i umów np. zleceń czy  o dzieło. Tyle będzie można odliczyć  a więc  wyższe koszty nie znajdą zastosowania do dochodów (po zmniejszeniu ich o składki na ubezpieczenie społeczne) przekraczających 85 528 zł .
 Jeśli podatnik przekroczy ten próg, koszty uzyskania przychodu od przekroczonego progu  dochodu powinny zostać rozliczone według stawki 20-proc.
Nadal jednak  będzie obowiązywała zasada, że jeżeli artysta lub twórca udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodu są wyższe od ryczałtowych, to zostaną one uwzględnione w podanej przez niego kwocie.
I co, tak  będzie prościej i bardziej czytelnie dla podatnika ? .Chyba nie.
 

Komentarze (4)
Minister Finansów podpisał rozporządzenie
 Oceń wpis
   

Już od 01.01.2011  można wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności posiadania  bezpiecznego  podpisu elektronicznego bowiem  17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał  Rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej( Dz.U. nr.249 poz 1661 ). Rozporządzenie jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną.
Dotychczas  akceptowalnymi formami faktur były  tradycyjne papierowe, e-faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub e-faktury wysyłane za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI).Teraz nie musisz mieć  kosztownego podpisu elektronicznego ani kosztownych programów ..
Tak więc nowe przepisy usprawnią Twoją pracę, bowiem zgodnie z wytycznymi rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r. faktury można  przesyłać  w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym ale  musi być   uzyskana zgoda kontrahenta na taką formę przesyłki  w formie jego oświadczenia woli . W.przypadku cofnięcia  akceptacji przez odbiorcę wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie łuższy jednak niżdni
Faktury wysłane w formie elektronicznej można  przechowywać w dowolny sposób, z tym że  trzeba zadbać  o to, aby  zapewnić :
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwość ich wyszukiwania;
3) bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Poprzez autentyczność pochodzenia faktury – rozumie się  pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury , natomiast poprzez  integralność treści faktury rozumie się  to, że w fakturze nie zmieniono danych,które powinna zawierać faktura. faktur nie musisz  drukować bowiem rozporządzenie dopuszcza możliwość  przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej  np. na CD, dysku twardym, serwerze lub na innym nośniku  .Podobnie postępuje się  z fakturami korygującymi. Co ciekawe E-faktury można będzie przechowywać również w innym kraju UE, pod warunkiem zapewnienia do nich organowi podatkowemu dostępu online.

Wprowadzone  przez ministerstwo zmiany są bardzo  korzystne na płaszczyźnie przede wszystkim ekonomicznej. Stosując faktury elektroniczne zaoszczędza się   na wysyłce pocztowej,na kosztach zakupu papieru, tonerów   do drukarek,  zmniejsza czas dotarcia faktury  do kontrahenta i  zwiększa  efektywność pracy.  Samo przechowywanie takich faktur wymagać będzie jedynie miejsca na dysku a nie w segregatorów i regałów w biurze.
 

Komentarze (2)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]