Co nowego w Vat na 2014r ?
 Oceń wpis
   

 

Każdego roku musimy wertować stos ustaw i i rozporządzeń eń w sprawach zmian dotyczących podatków. Nie ma dalej stabilności – no bo przecież coś musi się dziać i ktoś musi zarobić. nieprawdaż ? Zmieniają się zatem podatki , zmieniają ministrowie o przedsiębiorcy się likwidują

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się w sposób istotny wiele przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych. Większość zmian została w prawdzie już uchwalona ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.).

Przede wszystkim bowiem zmienią się zasady ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT.W tym temacie ciągle ktoś coś plącze – raz tak raz siak .

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązujący dotąd art 19 ustawy o VAT, regulujący terminy powstania obowiązku podatkowego, zostanie zastąpiony przez art 19 a ustawy.

W myśl nowej treści zapisu , od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstawał będzie - co do zasady - z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż termin powstania obowiązku podatkowego nie będzie już związany z datą wystawienia faktury , chociaż ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady, dotyczące np. dokumentowania mediów, usług najmu, ochrony osób i mienia itp.

A więc znika termin wystawienia faktury w ciągu 7 dni od wydania towaru czy wykonania usługi.

Dobrze , że utrzymano w ustawie zasadę, zgodnie z którą otrzymanie zaliczki, zadatku, itp. będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego. W tym zakresie również mamy do czynienia z wyjątkami (media, najem, stała obsługa prawna i biurowa, itp.). Ustawodawca wprowadził także przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami. Usługę będzie się uznawało za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata.

Warto dodać, że na mocy przepisu przejściowego, w przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstanie na "starych" zasadach. Dotyczy to również mediów udokumentowanych fakturą wystawioną do końca 2013 r.

Zmienią się też w  sposób istotny zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT w 2014 r. będzie generalnie zależało od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Nie będzie jednak można odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę. Nadal pozostanie natomiast zasada, że VAT można odliczać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, lub poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do odliczenia.

A więc życzę miłej lektury :)

 

Komentarze (4)
I znowu „zamach” na Vat
 Oceń wpis
   

 

Prawdopodobnie od przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą mogli odliczać w całości podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem samochodu firmowego.

Ministerstwo Finansów wystąpiło już do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie nowych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT.

 

Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT mają dotyczyć wydatków eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem firmowego auta, a więc kosztów związanych z naprawami, serwisowaniem, zakupem części zamiennych, opon, płynów eksploatacyjnych itd. W przypadku takich koszów, odliczeniu podlegać będzie jedynie 50% kwoty podatku VAT z faktury zakupowej, oczywiście po akceptacji zmian przez Komisję Europejską

Uzasadnieniem jest spadek dochodów budżetowych i z tego tytułu, minister Rostowski postanowił sobie " dorobić ", wprowadzając całkiem nowe ograniczenie w odliczeniu podatku Vat .

Ograniczenia te miałyby wejść w życie już od 1 stycznia 2014 r.

Komentarze (3)
Nie zapłaciłeś za fakturę? Koryguj Vat
 Oceń wpis
   

 

Jedne z najistotniejszych zmian, które obowiązują już od stycznia, dotyczą "oddawania" fiskusowi odliczonego VAT z niezapłaconych faktur. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają VAT, muszą nastawić się na konieczność korygowania podatku, jeżeli zalegają z zapłatą za fakturę co najmniej 150 dni. Nowe przepisy nakładają obowiązek automatycznej korekty podatku, bez względu na to czy wierzyciel skorzysta z przysługującego mu prawa do obniżenia swojej należności wobec fiskusa z tego tytułu. Przedsiębiorca, który tego nie zrobi, może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany. Podatek należy skorygować w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 150-dniowy termin.

Uwaga : dotyczy to nie tylko należności powstałych od 1 stycznia 2013 roku, ale także tych z 2012 roku, jeżeli 1 stycznia minął 150 dniowy okres od terminu płatności (określonego w fakturze lub umowie). Oznacza to, że VAT z faktur niezapłaconych w styczniu, których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2012 r. lub później trzeba będzie skorygować, w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego, albo w deklaracji składanej za styczeń albo za pierwszy kwartał.

Komentarze (11)
POWRÓT DO ZWOLNIENIA Z VAT
 Oceń wpis
   

 


 

Jeżeli zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego z podatku Vat albo lub utraciłeś do niego prawo w latach ubiegłych , możesz, na mocy art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej u.t.p.u , ponownie skorzystać z tego zwolnienia , ale dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciłeś to prawo lub z niego zrezygnowałeś .

Aby ponownie korzystać ze zwolnienia, musisz spełnić jednak pewne warunki a mianowicie :

1) nie możesz wykonywać żadnej czynności z zakresu:

- importu towarów i usług,

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,

- świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.,t,u podatnikiem jest ich usługobiorca

-dokonywać dostaw:

   a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

   b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

   c) nowych środków transportu,

   d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

- świadczyć usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich;

2) musisz mieć siedzibę działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju.

3) nie możesz przekroczyć w poprzednim roku podatkowym obrotów w wysokości limitu wynikającego z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT tj 150.000 zł.

Wraz z powrotem do zwolnienia czeka Cię jednak wiele obowiązków z tym związanych - przede wszystkim dokładana l analiza , czy warto. Bo jak odliczałeś Vat to niestety, ale musisz go teraz  oddać i to jednorazowo . Nic fiskus nie daruje .

Komentarze (1)
Minister Finansów podpisał rozporządzenie
 Oceń wpis
   

Już od 01.01.2011  można wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności posiadania  bezpiecznego  podpisu elektronicznego bowiem  17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał  Rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej( Dz.U. nr.249 poz 1661 ). Rozporządzenie jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną.
Dotychczas  akceptowalnymi formami faktur były  tradycyjne papierowe, e-faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub e-faktury wysyłane za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI).Teraz nie musisz mieć  kosztownego podpisu elektronicznego ani kosztownych programów ..
Tak więc nowe przepisy usprawnią Twoją pracę, bowiem zgodnie z wytycznymi rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r. faktury można  przesyłać  w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym ale  musi być   uzyskana zgoda kontrahenta na taką formę przesyłki  w formie jego oświadczenia woli . W.przypadku cofnięcia  akceptacji przez odbiorcę wystawca faktury traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji, chyba że strony uzgodnią inny termin utraty przez wystawcę prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie łuższy jednak niżdni
Faktury wysłane w formie elektronicznej można  przechowywać w dowolny sposób, z tym że  trzeba zadbać  o to, aby  zapewnić :
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwość ich wyszukiwania;
3) bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Poprzez autentyczność pochodzenia faktury – rozumie się  pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury , natomiast poprzez  integralność treści faktury rozumie się  to, że w fakturze nie zmieniono danych,które powinna zawierać faktura. faktur nie musisz  drukować bowiem rozporządzenie dopuszcza możliwość  przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej  np. na CD, dysku twardym, serwerze lub na innym nośniku  .Podobnie postępuje się  z fakturami korygującymi. Co ciekawe E-faktury można będzie przechowywać również w innym kraju UE, pod warunkiem zapewnienia do nich organowi podatkowemu dostępu online.

Wprowadzone  przez ministerstwo zmiany są bardzo  korzystne na płaszczyźnie przede wszystkim ekonomicznej. Stosując faktury elektroniczne zaoszczędza się   na wysyłce pocztowej,na kosztach zakupu papieru, tonerów   do drukarek,  zmniejsza czas dotarcia faktury  do kontrahenta i  zwiększa  efektywność pracy.  Samo przechowywanie takich faktur wymagać będzie jedynie miejsca na dysku a nie w segregatorów i regałów w biurze.
 

Komentarze (2)
1 | 2 |
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]