PIT na 2013 - ustawa podpisana
 Oceń wpis
   

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców.
Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci . Odliczenie nadal przysługiwać będzie podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji.
Druga grupa zmian dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej.
W treści nowelizacji wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz ograniczeniu zakresu przedmiotowej preferencji, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne – 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł.
Kwotowo ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodów. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Komentarze (7)
Co nowego w Vat na 2013 rok ?
 Oceń wpis
   

 

 

Projekt zmieniający ustawę o podatku Vat na 2013 rok zakłada zniesienie m.in. obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. To już właściwie i obecnie funkcjonuje – jest to tzw ulga za złe długi . Zmieni się w zasadzie termin oczekiwania na zapłatę ze 180 dni na 150 dni . Po tym terminie podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego .

Nowe przepisy mają również graniczyć możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł. Tak więc dłużnik będzie musiał zrobić nie tylko korektę Vat-u ale również kosztów uzyskania przychodu w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

Zdaniem ministerstwa zmiany te poprawią płynność finansową przedsiębiorstw i zwiększą dyscyplinę płatniczą między kontrahentami .

Komentarze (3)
Co nowego w Vacie w 2013 roku ?
 Oceń wpis
   

 Zmiany i tu nas nie ominą  . Jest ich trochę , zacznę od  momentu powstania obowiązku podatkowego .Zmianie  w 2013 roku ma ulec zasada, która na dzień dzisiejszy  określa  moment powstania obowiązku podatkowego Obecnie obowiązujący art 19 ustawy o Vat   stanowi, że obowiązek podatkowy  , co do zasady, powstaje  w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży .
W przypadku ,gdy  np: podatnik sprzeda usługę 30 maja2012  może obecnie  zdecydować czy wystawić fakturę od razu i zapłacić podatek w deklaracji za maj , czy opóźnić obowiązek w Vat i  przesunąć uiszczenie podatku nawet do lipca .
Przepis ten ma zostać uchylony a w to miejsce  ma być wprowadzona generalna zasada ( art. 19a ust. 1), zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Tą zmianą  Ministerstwo chce  ukrócić przesuwanie obowiązku podatkowego i proponuje, by podatek był płacony po tym miesiącu, w którym doszło do transakcji.  A zatem data wystawienia faktury przestanie decydować już o tym, kiedy podatnik rozliczy się z fiskusem.
Usługi, częściowe, dla których  są ustalane  następujące po sobie terminy płatności , uznawać się będzie za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego ,  aż  do momentu zakończenia całej usługi . Wynika to  z treści proponowanego  art. 19a ust. 3, który będzie miał zastosowanie  również  do dostawy towarów, z wyjątkiem wydania towarów na podstawie umów  dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze zawartych na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa określa, że po spłacie wartości przedmiotu  prawo własności zostanie przeniesione.
Art. 19 ust. 5 pkt 1 dotyczyć będzie  m.in. dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi czy świadczenia na zlecenie sądów usług związanych z postępowaniem sądowym. Obowiązek podatkowy w tych przypadkach będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym otrzymano całość lub cześć zapłaty z tytułu tych czynności.
Tak więc według nowego uregulowania obowiązek podatkowy (na zasadach ogólnych) ,   powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana usługa , a faktury będzie można wystawiać do 7-go  dnia po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę . Tak sformułowany moment obowiązku podatkowego umożliwi również wystawianie faktur dla tego samego kontrahenta raz,  za cały  miesiąc,  jedną zbiorczą fakturą.
Przykład:
Wykonano usługę  w dniu 5 maja 2012 r  i   fakturę  można  będzie wystawić  najpóźniej do dnia 7 czerwca ale obowiązek podatkowy dla tej  usługi  powstanie w dniu 31 maja .2012 r

Z kolei mali podatnicy rozliczający się metodą kasową, będą płacić podatek na koniec miesiąca, w którym otrzymali całą lub część zapłaty za wykonaną usługę .Obecnie mały  przedsiębiorca po upływie 90 dni od wydania towaru lub wykonania usługi,  pomimo nie otrzymania zapłaty, musi  rozliczyć się z podatku.Po wprowadzeniu nowelizacji podatnik  zapłaci Vat dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę.

Przykład:
Zapłatę za usługę wykonaną w dniu 5 maja otrzymano  w dniu 15 czerwca 2012  a więc obowiązek podatkowy powstanie na nowych zasadach w dniu  30 czerwca 2012

Ta zmiana niewątpliwie znajdzie uznanie wśród małych przedsiębiorców , bo obecnie firma musi zapłacić podatek, nawet jeśli jeszcze nie otrzymała zapłaty.

Natomiast w przypadku świadczenia usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłynąłby termin płatności lub rozliczeń, uznawałoby się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia tych świadczeń.
Opisane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
 

Komentarze (4)
O mnie
Doradca Podatkowy -Krystyna Dąbrowska
Od 1995 roku doradzam w sprawach podatkowych, publikuję artykuły w prasie branżowej, jestem współwłaścicielem biura podatkowego "Praktyk".w Lublinie
Najnowsze wpisy
2016-06-08 13:09 Najszybszy wzrost wartości złotego?
2015-10-13 11:27 Masz umowę okresową ?Przeczytaj
2015-10-13 09:31 ważne dla gmin
2015-04-16 21:18 masz emeryturę ? przeczytaj
2015-01-23 19:53 korzystne zmiany w prawie
Najnowsze komentarze
2015-10-14 22:00
??:
Masz umowę okresową ?Przeczytaj
beznadziejne, mówię to jako pracownik
2015-05-31 06:58
Kit mi nie smakuje.:
korzystne zmiany w prawie
czy moze Pani podac przyklad gdy pracownik po odejsciu z pracy jest przyjmowany ponownie do tej[...]
2014-09-12 18:50
monikas13:
Odkrycie NIK-u
Takie praktyki US są bardzo częste. Na co dzień mam odczynienia z takimi problemami. I niestety[...]